Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Бизнес информационни технологии (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (старо)

 УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО / ЗАДОЧНО

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ 
«БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ»


Специалността „Бизнес информационни технологии” е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионалното направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация „Информатик“.

   Обща характеристика на специалността. Специалността е както с теоретична, така и с приложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на информатиката и информационните технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Завършилите специалността притежават базови математически познания, необходими за квалификацията им, от областта на линейна алгебра, аналитична геометрия, финансовата, застрахователната и други дялове на приложната математика. Те имат задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване, внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в областта на правото, банковото дело, счетоводството, застрахователното дело, икономиката и др. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда придобиване на основни технически умения за прилагане на информационни технологии в различни сфери от обществения живот. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно представяне и защита на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

   Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакалавърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в областта на правото, банковото дело, счетоводството, застрахователното дело, икономиката и др.;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот;
 • да използва математическия апарат за създаване на формални модели в различни предметни области;
 • да оценява системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес планове;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното направление, всеки дипломиран студент трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности:

 • Способност за логическо мислене и математическо моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Способност за анализиране, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и явления.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за уеб дизайн и уеб-базирани системи.
 • Умения за работа с инструменти за електронна търговия.
 • Инвестиционни умения.
 • Умения за бизнес комуникации на английски език.

   Перспективи за реализация. Завършилите специалност „Бизнес информационни технологии“ имат големи възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, информатиката и математиката се използват като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, счетоводни компании в промишлеността, търговията, както и в научно-изследователски групи. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

   Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

   Условия за прием по специалността.Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета по математика и информатика е въз основа само на конкурсната оценка (т. е. балът съвпада с конкурсната оценка). За конкурсна оценка се зачита всяка от следните оценки (при наличие на повече от една се взема максималната): а) от конкурсен изпит по математика; б) от конкурсен изпит по информатика; в) от положена матура по математика; г) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия – 6; над 66% от точките на дванадесетия – 5,90; над 62 % от точките на дванадесетия – 5,80; над 58 % от точките на дванадесетия – 5,70; над 54 % от точките на дванадесетия – 5,60; над 50 % от точките на дванадесетия – 5,50; д) от регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин: І награда – 6; награда – 5,80; IІІ награда – 5,60.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация присъства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на факултета.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ