Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Допълнителни квалификации Учител по информатика и информационни технологии (задочно обучение 1 г.) - преди 2017    English
Факултет по математика и информатика - Учител по информатика и информационни технологии (задочно обучение 1 г.) - преди 2017

УЧЕБЕН ПЛАН  

 

Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"

 

Условия за прием: Допълнителната квалификация  Учител по информатика и информационни технологии се придобива от лица с висше образование в професионалните направления Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Педагогика на обучението по ... (специалност Физика и математика и специалност Химия и физика), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.). Тази допълнителна квалификация може да се придобива и от студенти по гореизброените специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър”, като тя може да се придобива едновременно с подготовката за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен или след дипломирането.

Срок и форма   на обучение: Срокът на обучение е 1 година и се провежда на модули, съобразно времето на работещите курсисти.

Провеждането на тази допълнителна квалификация е напълно съобразена с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана, ДВ, бр. 34, 29 април 1997 г.) и Инструкция No 2 на МОН (от 29 юли 1994 г.) мисията, целите и задачите на Пловдивския университет, актуализирани с решение на АС (Протокол № 9, 19.12.2011 г.).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ