Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Анализ на данни със статистически софтуер    English
Факултет по математика и информатика - Анализ на данни със статистически софтуер

 Лектор  доц. д-р Веска Нончева
Анотация
     В курса се разглеждат статистически методи за анализ на данни. Теорията е илюстрирана с реални примери. Анализът се извършва със статистическия софтуер R. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят основните команди на R и основните модели от статистиката. Те ще могат да програмират на R да прилагат получените знания и умения при решаване на конкретни задачи в различни приложни области, а също така и в изучаването и усвояването на други статистически методи.
Съдържание

1. Статистически софтуер R. Структури от данни. Вектори, матрици и масиви. Фактори. Списъци и фреймове от данни. Функции и аргументи в R. Обекти.

2. Въвеждане на данни. Четене на данни от файл и записване на данни във файл. Статистически пакети в R.

3. Описателна статистика. Програмни средства за визуализиране на данните. Чертаене на графики.

4. Построяване на доверителни интервали и проверка на статистически хипотези с R. Параметрични и непараметрични методи.

5. Дисперсионен анализ с R. Двуфакторен експеримент.

6. Регресионни модели. Линейна и квадратична регресия. Проверка за адекватност.

7. Клъстърен анализ с R.

8. Случайни процеси. Основни свойства. AR(p), MA(q), ARMA(p,q) модели. Проверка за адекватност. Избор на модела.

9. Нестационарни временни редове. ARIMA модели. Сезонни ARIMA (p,d,q,P,D,Q) модели.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ