Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Анализ на временни редове    English
Факултет по математика и информатика - Анализ на временни редове

 Лектор  доц. д-р Веска Нончева
Анотация
     В курса се разглеждат теоретичните основи на Box - Jenkins подхода за анализ на временни (времеви) редове. Теорията илюстрирана с реални примери. Анализът се извършва със статистически софтуер.
Съдържание

1. Примери за временни редове. Компоненти на временен ред – тренд, сезонна компонента, шум.

2. Стационарни модели. Автокорелационна функция.

3. Статистически софтуер – SPSS, R. Функции и аргументи в R. Вектори, матрици и масиви. Списъци и фреймове от данни.

4. Въвеждане на данни. Описателна статистика и графове. Построяване на доверителни интервали и проверка на статистически хипотези с R.

5. Случайни процеси. Основни свойства. Линейни процеси.

6. AR(p), MA(q), ARMA(p,q) модели.

7. Проверка за адекватност. Избор на модела.

8. Прогнозиране на временни редове.

9. Нестационарни временни редове. ARIMA модели.

10. Сезонни ARIMA(p,d,q,P,D,Q) s модели.

11. Приложения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ