Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Текстови бази от данни    English
Факултет по математика и информатика - Текстови бази от данни

 Лектор  доц. д-р Владимир Димитров
Анотация
     Курсът обхваща от тема Управление на информацията” („Information Management (IM)”) на ACM Computing Curricula 2001, Computer Science, подтемите:
- IM11. Съхраняване на информацията и извличането й (Information storage and retrieval [elective])
- IM12. Хипертекст и хипермедия (Hypertext and hypermedia [elective])
Съдържание

Подтема IM 11:
1. Символи, символни низове, кодиране, текст
2. Документи, електронни публикации, маркировки и езици за маркировка
3. Дървета, инвертирани файлове, индексация, речникови файлове
4. Морфологичен анализ, корени, фрази, стоп-думи
5. Честота на разпределението на термите, неопределеност, размитост, тежести
6. Векторно пространство, вероятностни, логически и други модели
7. Нуждата от информация, съответствие, търсене, ефективност
8. Тезауруси, онтологии, класификация и категоризация, метаданни
9. Библиографска информация, библиометрика, цитати
10. Маршрутизация и филтриране
11. Търсене и стратегии на търсене, поведение при търсене на информация, модел на потребителя, обратна връзка
12. Обобщаване на информацията и визуализация
13. Интеграция на цитатите, ключовите думи, схемата на класификация и другите терми
14. Протоколи и системи

Подтема IM12:
1. Хипертекстови модели
2. Видове връзки, машини и (разпределени) хипертекстови архитектури
3. Възли, съставни елементи и котви
4. Измерения, единици, места
5. Навигация, видове, разглеждане, детайли
6. Автоматична генерация на връзки
7. Представяне, трансформации, синхронизация
8. Авторство, четене и анотации
9. Протоколи и системи

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ