Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложение на диференциалните уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Приложение на диференциалните уравнения
 Лектор  доц. д-р Недялка Казакова
Анотация
      Настоящата избираема дисциплина има за цел да изработи практически умения, свързани с описване на еволюционни процеси от различни области на естествознанието. Едновременно с това запознава студентите с нови типове диференциални уравнения, които не са били включени в учебните им програми по диференциални уравнения, но са свързани с решаването на конкретна текстова задача. Избираемата дисциплина е предназначена за ІІ, ІІІ и ІV курсове на всички специалности от ФМИ.
Съдържание
І. Формални методи за решаване на някои типове диференциални уравнения от първи ред и тяхното приложение за решаване на задачи от областта на физиката, астрономията, биологията:
      1. Диференциални уравнения с отделящи се променливи, хомогенни диференциални уравнения и приведими към хомогенни.
      2. Линейни и Бернулиеви диференциални уравнения.
      3. Точни диференциални уравнения.
      4. Метод на въвеждане на параметър.
II. Линейни диференциални уравнения от по-висок ред и практическото им приложение:
      5. Хомогенни диференциални уравнения.
      6. Нехомогенни диференциални уравнения.
ІІІ. Системи диференциални уравнения.
      7. Метод на изключването за решаване на някои системи диференциални уравнения, които не са в норвален вид и неговото приложение в задачи от физиката.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ