Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Моделиране в компютърната графика    English
Факултет по математика и информатика - Моделиране в компютърната графика
 Лектор  доц. д-р Славян Сапарев
Анотация
      Цел на дисциплината е да създаде зрителна представа, навици и умения за описание и манипулиране на 2D и 3D обекти. Използва се логическото проектиране, като чрез R-функции се достига до крайни алгебрични описания на параметрични модели. Освен на построяването на равнинни 2D модели, специално внимание се обръща за построяване на регулационни характеристики. Показан е преход от 2D към 3D графика с минимална промяна на 2D моделите. Чрез асиметрично мащабиране е показана възможността за многократно разширяване на приложимостта на създадените симетрични явни и неявни модели.
      Курсът може да бъде полезен и за дизайнери във всички области, включително при създаване на фирмени знаци, нестандартно оформяне на книги, визуализация на математическите решения чрез съществуващи програмни продукти и т. н.
Съдържание
1. Описание и моделиране на 2D и 3D обекти.
2. Използване на логическото проектиране.
3. Достигане до крайни алгебрични описания чрез R-функции.
4. Построяване на равнинни 2D модели.
5. Построяване на регулационни характеристики.
6. Преход от 2D към 3D графика с минимална промяна на 2D моделите.
7. Многократно разширяване на приложимостта на създадените симетрични явни и неявни модели чрез асиметрично мащабиране.
8. Приложение.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ