Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 13 / 04.02.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 04.02.2009

Днес, 4 февруари 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев, Димитър Благоев – редовен докторант, доц. дмн Георги Тотков и Тодор Чаушев като ръководител катедра и ръководител звено, студентите – Елица Богутева и Михаела Бобилова.

Отсъствуват:доц.д-р Веска Нончева – в неплатен отпуск, доц.д-р Иван Фесчиев – болен, доц. д-р Георги Кулев – болен, студентите – Александър Кузмов и Иван Марков.

       ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Учебен план за нова специалност.
 2. Утвърждаване на хонорувани преподаватели.
 3. Доклад на Факултетната комисия по качеството.
 4. Разни.

а) предложения за докторантури за учебната 2009/2010 г.;
б) удължаване на трудови договори;
в) докторанти – отчети и отписване;
г) правила за прием на кандидат-студенти за КСК-2009 във Факултета по  математика и информатика.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие  да се предложи на АС на ПУ "Паисий Хилендарски" да утвърди откриването, учебните планове и квалификационните характеристики на новата бакалавърска специалност "Бизнес информационни технологии" (редовно и задочно обучение) за КСК-2009 към Факултета по математика и информатика.
 2. ФС избира следните хонорувани преподаватели за учебната 2008/09 година: Иван Йорданов Костурков - с хорариум 240 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината "Английски език" с първи курс (редовно обучение) през Зимния и Пролетния триместър; Пламен Петров Бъндев - с хорариум 240 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината "Английски език" с първи курс (редовно обучение) през Зимния и Пролетния триместър; Радослав Цветанов Томов (студент от 3 курс, сп. Инф.) - с хорариум 200 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината "Алгебрични структури от данни" с 2 курс, сп. "Информатика", редовно обучение; Христо Марчов Инджов (магистър) - с хорариум 250 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината "Управление на проекти" с 4 курс, сп. "Информатика", редовно обучение.
 3. ФС прие доклад на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика (резултати и анализ на анкета № 3 на завършилите обучение­то си студенти през 2008 г).
 4. ФС  дава много висока оценка за дейността на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика и на неговото ръководство.
 5. ФС прие следните предложения за докторантури за учебната 2009/2010 година:2 (две) редовни по 01.01.04 Математически анализ; 1 (една) редовна по 01.01.05 Диференциални уравнения; 2 (две) редовни по 01.01.06 Геометрия и топология; 6 (шест) редовни по 01.01.12 Информатика; 1 (една) редовна по 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката; 3 (три) редовни по 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии; 2 (две) редовни по 05.07.03 Методика на обучението по математика.
 6. ФС прие предложението от катедра "Геометрия" за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Георги Златанов Златанов с 3 (три) години от датата на навършване на пенсионна възраст, считано от 17.03.2009 г. (в съответствие с решението на АС на ПУ и чл. 20, ал. 4 от КТД).
 7. ФС прие предложението от катедра "Методика на обучението по математика и инфор­ма­тика" за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Румяна Петкова Маврова с 2 (две) години от датата на навършване на пенсионна възраст, считано от 02.03.2009 г. (в съответствие с решението на АС на ПУ и чл. 20, ал. 4 от КТД).
 8. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2008 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): Иванка Георгиева Градева, Велика Николаева Кунева и Жанета Германо­ва Германова.
 9. ФС прие оценките за работа през изтеклата 2008 година на следните докторанти: Иванка Георгиева Градева - много добра; Велика Николаева Кунева - много добра и Жанета Германо­ва Германова - много добра.
 10. ФС прие предложението от проф. Златанов, ръководител на катедра "Геометрия" да бъде отписана от докторантура Марта Костадинова Теофилова ( поради успешна защита на 15.01.2009 г.), считано от 01.02.2009 г.
 11. ФС прие предложението от доц. Милушев, ръководител на катедра "Методика на обучението по математика и информатика" да бъде отписана от докторантура с право на защита Жанета Германо­ва Германова., считано от 01.03.2009 г.
 12. ФС прие предложението от проф. Начев, ръководител на катедра "Алгебра" да бъде отписана от докторантура с право на защита Иванка Георгиева Градева,считано от 01.02.2009 г
 13. ФС одобри молбата на Марияна Цветанова Соколова (докторант на самостоятелна под­го­тов­ка към катедра "Компютърна информатика") за прекъсване на докторанту­рата за 6 (шест) месеца, считано от 01.02.2009 г. по здравословни причини.
 14. ФС прие следните правила за записване на кандидат-студенти във Факултета по математика и информатика за КСК-2009:
  • Записването на класиралите се кандидат-студенти на регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) и националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика  да бъде до 15 юни 2009г.
  • След първо класиране да се записват с 20% повече студенти от бройката, която е отпусната.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ