Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране под Windows с Win32 API и Borland Delphi (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране под Windows с Win32 API и Borland Delphi (Практикум)
 Лектор  Николай Павлов, докторант във ФМИ
Анотация
 Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на Windows-базирани приложения чрез използването на програмния приложен интерфейс Win32 и интегрираната среда за разработка на графични приложения Borland Delphi. Основно внимание се отделя на структурата на графичните Windows приложения и системните структури и про¬цеси на ОС Windows. Набляга се върху изграждането на потребителски интерфейс и връзка с бази данни. Курсът изисква познания по обектно ориентирано програмиране и SQL бази данни. Познания посинтаксиса на езика Object Pascal или опит със C++ са препоръчителни.
Съдържание

 1. Въведение в езика Object Pascal и Borland Delphi.

2. Изграждане на потребителски интерфейс. Системни визуални контроли.

3. Въведение в програмирането под Windows и Win32 API. Съобщения, изпращане и обработка на съобщения.

4. Рисуване на графични примитиви и изображения.

5. Достъп до бази данни. Визуализиране на данни.

6. Работа с бази данни - транзакции, тригери, съхранени процедури.

7. Паралелно изпълнение на код - многонишково програмиране,
синхронизация на изпълнението.

8. Създаване на потребителски контроли.

9. Automation и COM.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ