Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Инвестиции и инвестиционни техники    English
Факултет по математика и информатика - Инвестиции и инвестиционни техники

 Лектор  доц. д-р Андрей Захариев
Анотация 
  Предлаганата избираема дисциплина се състои от две относително самостоятелни части. В първата част се излагат необходимите сведения от финансовата математика като видове лихви и лихвени изчисления, дисконти и анюитетни изчисления, както и финансовите изчисления при операции с различните видове ценни книжа. Във втората част се изяснява ролята на фондовите борси и се представят някои основни техники за инвестиране чрез фондова борса. Излагат се и основните инвестиционни стратегии от пасивен и активен тип, както и различни начини за формиране на инвестиционни стратегии. Разглеждат се основните срочни сделки и се излагат основните инвестиционни стратегии с опционни и фючърсни сделки.

  За прослушването на курса не се изискват специални икономически познания.

Съдържание  
Тема 1. Същност и видове лихви. Лихвени изчисления. Видове лихвени проценти и връзките мужду тях. Ефект на Фишер.
Тема 2. Дисконтни изчисления. Същност на дисконтирането и видове дисконт. Приложение на дисконтните изчисления. Сконтиране на търговски полици и финансови изчисления при операции със съкровищни бонове.

Тема 3. Анюитетни изчисления. Видове анюитети. Ренти и рентни изчисления. Видове заеми.

Тема 4. Финансови изчисления при операции с различните видове ценни книжа. Определяне стойността на облигации. Премия и дисконт. Определяне стойността на акции. Изчисляване на доходността на акции и облигации.

Тема 5. По-важни световни фондови борси в света.
Тема 6. Инвестиционни стратегии – пасивни и активни. Управление на портфейла.
Тема 7. Срочни сделки с ценни книжа. Основни видове срочни сделки.
Тема 8. Операционни сделки. Провеждане на стратегии с опционни сделки.
Тема 9. Алгоритми и игри.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ