Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Финансова математика    English
Факултет по математика и информатика - Финансова математика
 
 Лектор  доц. д-р Андрей Захариев
 Анотация 
   Математическите формули, понятия, методи намират широко приложение както в реалния свят, така и в редица други дялове от науката. Това води до необходимостта студентите по математика да се запознават не само с отделните клонове на тази фундаментална наука- математиката, но и с нейното конкретно приложение в други области.

  Целта на настоящия курс е да се разгледат онези математически средства, които са необходими при вземане на финансови решения, които дават възможност да се избере подходяща алтернатива от инвестиционните възможности. Разгледаните въпроси дават първоначална представа за големите възможности на математическите методи при планиране и вземане на решения в част от съвременната икономика- банките и банковото дело.

Съдържание  
1. Лихви и лихвени изчисления. Същност и видове лихви. Изчисления при олихвяване на текущи сметки. Ефективен лихвен процент.
2. Дисконтни изчисления. Математически дисконт. Банков дисконт. Връзка между сконтов и лихвен процент. Сконтиране на търговски полици.
3. Анюитетни изчисления. Общ принцип на дългосрочните финансови операции. Срочни периодични влогове. Ренти и рентни изчисления. Дългосрочни заеми.
4. Изчисления при операции с капиталови ценни книжа. Облигации. Определяне на борсовия им курс.   Акции.Определяне на стойността им.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ