Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Сингулярни интеграли и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Сингулярни интеграли и приложения

 Лектор  доц. д-р Иван Фесчиев
Анотация
     Целта на курса е да се задълбочат познанията по математически анализ, с оглед на по-ефективното му прилагане. Студентите в тази избираема дисциплина ще се запознаят с несобствени интеграли от неограничени функции, функции с ограничена вариация, функции на Бернули и конволюция на функции.
Съдържание  
1. Лебегов интеграл. Несобствени интеграли от неограничени функции.

2. Главна стойност - сингулярен интеграл. Функции с ограничена вариациял Пространства.

3. Редове на Фурие. Спрегнатост.

4. Две основни задачи от теорията на апроксимациите.
(Задача на математическото програмиране)

5. Функциите на Бернули - основни свойства и приложения.

6. Конволюция на функции - основни свойства и приложения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ