Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Мултиагентни системи    English
Факултет по математика и информатика - Мултиагентни системи
 Лектор   проф. д-р Станимир Стоянов
Анотация
     Лекционният курс ”Мулти-агентни системи” е въведение в теорията и технологията на агентно-ориентираната парадигма. Курсът се състои от четири раздела. Първият раздел е въведение в теорията и технологията на агентно-оринетирания подход. Вторият раздел разглежда основните архитектури, които се използват за създаване на интелигентни агенти. В третия раздел се разглеждат основните ментални свойства на агентите, възможните форми за тяхното представяне и управление.Четвъртият раздел е посветен на комуникацията между агентите в мулти-агентните системи. Разглеждат се използваните за тази цел езици и референтни модели.
Съдържание

 

1. Основни понятия и подходи на разпределения изкуствен интелект.
2. Парадигмата "Агентно-ориентиран подход".
3. Архитектура на мултиагентните системи.
4. Подходи за реализация на мултиагентните системи.
5. Технологии за коопериране между агенти в една мултиагентна система.
6. Технологии за синхронизация между агенти в една мултиагентна система.
7. Технологии за комуникация между агенти в една мултиагентна система.
8. Програмни средства за реализация на мултиагентни системи: С++, Java, COBRA и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ