Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теория на управлението    English
Факултет по математика и информатика - Теория на управлението
 
 Лектор  доц. д. м. н. Илия Илиев
 Анотация 
  Разгледано е управление на системи моделирани с обикновени диференциални уравнения. Получават се условията за приложимост на принципа на максимума и управлението на Белман. На базата на принципа на Белман се разглеждат задачи от динамично оптимиране третиращи икономически проблеми.
Съдържание  
  Оптимално управление на системи описани с обикновени диференциални уравнения. Гранични повърхнини и повърхнини с равни оптимални значения на функционала. Уравнения на състоянието и параметри на уравнението. Интегрален критерий на качеството. Регулярни оптимални траектории. Принцип на максимума. Условия за трансверзалности. Уравнение на Белман. Задача за оптималното бързодействие за линейна система уравнения. Управляемост и множества на управляемост. Понятие за пълно управляема линейна автономна система. Връзка с вариационното смятане. Уравнение на Ойлер-Лагранж.

  Принцип на Белман. Задача за управление на запасите. Задача за разпределение на ресурсите. Задача за раницата. Критерии за взимане на решение - детерминиран случай и случай с използване на теория на вероятностите. Система  PERT и метод на критичния път.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ