Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Борсови и извънборсови начини на търгуване    English
Факултет по математика и информатика - Борсови и извънборсови начини на търгуване
 Лектор  инф. Мариян Милев
Анотация
 Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите с основните видове опции и търгуването им на пазара. Опциите се определят като договор между две страни, едната, от които има право, но не е задължена да направи нещо, обикновено да купи или продаде стока за определена цена в определен момент. Анализът на факторите определящи пазарните цени на опциите дава възможност да бъде разбрано как функционират големите финансови институции, корпоративни организации, фондови мениджъри и стратегиите им за намаляване на риска при инвестиране. Разгледаните въпроси дават първоначална представа как пазарите реагират мигновено на всяка нова информация за дадена стока и как се променя цената на златото, петрола и основни валути като долар и евро.
Съдържание

1. Борсови и извънборсови начини на търгуване. Видове търговски агенти.
2. Опции, фючъри и други договори - въведение. Дефиниция на Американски и Европейски опции, кратка и дълга позиция, печалба, примери и задачи. 3. Видове опции. Основни видове опции: стандартни обикновени (ванилови) опции, call и putt опции, фактори определящи пазарните цени на опциите: настояща цена, цена на упражнение, матуритет, лихва, изменчивост на пазарната цена, дивиденти. 4. Екзотични опции зависещи от времето: дигитални, бариерни, азиатски, руски опции. 5. Дискретно и постоянно наблюдение на опции. Премии и дивиденти. 6. Опериране с опции. Ефективност на пазара. Марково и лого-нормално свойство на пазарната цена. 7. Търговски стратегии за единични опции - bull and bear spreads, комбинации.
8. Основен модел на стоковите цени.
9. Модел на Фишер Блак и Мирон Шолс за определяне цената на опциите.
10. Уравнение на Блак-Шолс-Мертон за определяне на цената на опции. Определяне на параметъра изменчивост (volatility) по данни за движението на пазарната цена.
11. Методи за оценяване на опции: Формула на Блак-Шолс за стандартни опции, Монте Карло симулации, биномни и триномни дървета, квадратурен метод, крайни разлики - схема на Кранк-Никълсън - изпълнение, сравнение и приложение.
12. Програми за симулиране и определяне на цената на опциите.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ