Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра „Компютърна информатика” Списък с проекти    English
Факултет по математика и информатика - Списък с проекти
СПИСЪК
на научно-изследователски проекти
с участието на членове на кат. Компютърна информатика
(към 31. 12. 2007 г.)

А. Международни проекти

Двустранна изследователска програма към НФНИ

* BG-19 (2005-2007) Съвместна програма между България и Гърция Let's Learn,
Езикови средства в средите за обучение: Приложения, изследвания, иновации

5-та рамкова програма по информационни технологии на ЕС:

* IST-2000 29388 BALKANET (2001-04) Проектиране и създаване на многоезикова семантична мрежа за балканските езици

Световна банка (към КСОУВО):

* ВРЕМЕ~АБ (2002-04) Виртуална регионална мрежа на академическите библиотеки - проект с участието на 6-те пловдивски ВУ

ELDA Европейска агенция за разпространяване на лексикални ресурси:

* Предоставяне за разпространяване на Български морфологичен речник и Български морфологичен анализатор и синтезатор (67 500 основни форми, стандарт - ISO, кодова таблица 8-bit ASCII)

PHARE Програма PHARE на ЕС:

* ETF/97/VET/0077 (1998-99) Международна програма за създавана на учебен модул по дистанционно обучение в областта на информатиката и информационните технологии
* Проект за развитие на Регионален център за дистанционно обучение в ПУ (1996-98)
* Създаване на Регионален център по дистанционно обучение в ПУ (1994-95)

TEMPUS Програма TEMPUS на ЕС:

* CME 02513 (1998) Развитие на регионален център за международно сътрудничество във висшето образование
* CME 01164-95 (1995-96) Проучване на възможностите за разкриването на регионален център за международни програми

COSINE Програма COSINE на ЕС:

* Изграждане на Национална университетска компютърна мрежа и на Регионален център в ПУ (доставяне на мрежово оборудване и сървър, създаване и откриване на компютърната мрежа на ПУ) (1994)

Други:

* CEEPUS Network application H-0081 Европейска програма за обмен на студенти и преподаватели в областта на информатиката и информационните технологии
* 29298-IC-1-2005-1-AT-ERASMUS-PROGUC-2 BIT2010 (2006-2009) Съвместна Европейска бакалавърска учебна програма по Информационни технологии
* 116684-CP-1-2004-1-HU-MINERVA-M (2004-2006) - e-Taster - кратки, безплатни, онлайн курсове, ‘тестери' за международно разпространение на различни езици (SOCRATES-MINERVA)
* 90389-CP-1-2001-1-MINERVA-HU, MISSION (2001-2003) Многостранно сътрудничество за усъвършенстване на системата на дистанционното обучение в Източна Европа
* SJEP 07272-94 (1994-97) Университетска мрежа за обучение в областта на информационните технологии, икономическите, политическите и хуманитарни науки
* СМЕ 01024-95 (1995-96) Междупредметни връзки в университетското обучение
* CME 01006-95 (1995-96) Усъвършенствуване на университетската информационна инфраструктура

Б. Национални проекти (Национален фонд „Научни изследвания")

* ВУ-ОХН-305/07 (2007-2008) Житейният корпус на стишния пролог и превод на проложните стихове
* ОХН-14 (2005-2007) Съвременни методи, средства и технологии за диагностика, консултиране и обучение на лица с увреждания
* МИ-203/2006 (2006-2009) Моделиране на учебните процеси и управление на проекти за е-обучение
* И 423/94 (1994-96) Автоматизирано изграждане на концептуални и езикови структури (съвм. с кат. Български език към ПУ и сектор Лингвистично моделиране на Института по бълг. език към БАН)
* И 20/91 (1993-94) Инструментални компютърни системи за езиково и концептуално моделиране. Изграждане на приложения с елементи на изкуствен интелект
* КН 1153/88 (1988-89) Обектно-ориентиран подход в изграждането на интелигентни автоматизирани системи за обучение
* КН 1074/88 (1988-89) Локални сплайни, равномерно разпределени редици и приложения
* И 106/96 (1996-98) Моделиране на структурни характеристики на текст чрез схе­ми за представяне на знания (съвм. със секция Изкуствен интелект към Института по информационни технологии на БАН)

В. Университетски проекти

* Създаване на електронна библиотека на ПУ (2007-2008)
* Създаване на система за електронно публикуване (2007-2008)
* Разработване на компютърни методи и средства за автоматичен морфологичен анализ на български текст с висока точност (2007-2008)
* Разработване на компютърни методи и средства за практическа реализация на интерфейси на български език (2005-2006)
* Методи и средства за мобилно обучение (2005-2006)
* Лингвистично моделиране в среди за виртуално обучение (2003-2004)
* Разработване на компютърни методи и средства за практическа реализация на автоматичен синтактичен анализ (2003-2004)
* Проектиране, изграждане, развитие и тестване на новите методи и ресурси за дистанционно обучение във Филиала на ПУ в гр. Смолян (2001-2003)
* Построяване на семантична мрежа за българския език (2001-2002)
* Разработване на мултимедиен софтуер за компютърно обучение по български език (2001-2003)
* Разработване на компютърни методи и средства за практическа реализация на автоматичен машинен превод (2000-2001)
* Концептуално моделиране на виртуална среда за обучение (2000-2001)
* Концептуално моделиране, проектиране и синхронна подготовка на учебни материали в среди за дистанционно обучение (1998-1999)
* Разкриване и развитие на Център за компютърни науки и съвременни технологии (1995)
* Разкриване и развитие на Лаборатория по информационни технологии (1994)
* Разкриване и развитие на Регионален център на университетската компютърна мрежа в Пловдив (1993)
* Разкриване и развитие на Център за подготовка на педагогически кадри за използване на ЕИТ в учебния процес (1985-1990)


СПИСЪК
на софтуерни системи, разработени в кат. Компютърна информатика
(към 31.12. 2007 г.)
2007 Система ЛОГОПЕД, награда на ЕКСПО'2007 (Есенен Пловдивски панаир)
2006 Български образователен портал BEST (Bulgarian Educational Site), награда на ЕКСПО'2006 (Есенен Пловдивски панаир)
2004 Система BulTag (стохастично маркиране чрез модели на Марков)
2003 Система за Лингвистично Осигуряване на Говора (СЛОГ 1.0), представена на ЕКСПО'2003 (Есенен Пловдивски панаир)
2002-2003 Софтуерна среда PeU 2.0 (Пловдивски електронен университет), разработена в рамките на проект ВРЕМЕ~АБ, финансиран от Световната банка)
2001 Лингвистична библиотека и макроси за вграждане на
лингвистичен софтуер в MS Office
2001 Система BullStress за автоматично поставяне на ударенията
в ‘непознати' български думи
1998-2002 Софтуерна среда за разработване на учебни материали за дистанционно обучение PeU 1.0, с
награда на ЕКСПО'2002 (Есенен Пловдивски панаир)
1990 Интегрирана среда за автоматизирано изследване на концептуални и
лингвистични структури
1989-1994 Автоматизирана среда за концептуално моделиране и синтез
на решения (с приложения за е-обучение по планиметрия,
стереометрия, физика и химия в средното училище)
1988-1991 Морфологичен процесор (вкл. създаване на и лексикална база за
българския език от 80 000 основни форми, 1 500 000 словоформи)
1990-1991 Автоматизирано разписание в средното училище
1987 Автоматизирана система за осигуряване на здравното обслужване
1985-1987 Експериментално програмно осигуряване за средното училище
1981-1985 Пакет програми за статистическа обработка на данни и моделиране в хранително-вкусовата промишленост


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ