Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 1    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 1

П Р О Т О К О Л   № 1

Днес, 16 януари 2008 год. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание "ДОЦЕНТ" на кандидатите с научна степен "доктор" по следните специалности:

01.01.02 - Алгебра и теория на числата
01.01.04 - Математически анализ
01.01.05 - Диференциални уравнения
01.01.06 - Геометрия и топология
01.01.09 - Изчислителна математика
01.01.12 - Информатика
01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката
05.07.03 - Методика на обучението по ...

Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" са на основание на представения списъчен състав.
Заседанието бе открито от доц. д-р Асен Рахнев - Декан на ФМИ, който обяви следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председател на НС на ФМИ, Зам. председател на НС на ФМИ и Научен секретар на НС на ФМИ.
СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НС НА ФМИ - 27 ЧЛЕНА.
Присъстваха: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Снежана Гочева, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Люба Попова, доц. Веска Нончева,
Отсъства: доц. д-р Христо Крушков

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Доц. Рахнев. Предлагам за Председател на НС на ФМИ да изберем проф. д.м.н Христо Илиев Семерджиев.
Доц. Рахнев предложи гласуването да се проведе тайно.
НС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.
Доц. Рахнев предложи комисията да се състои от:
Председател: доц. д-р Неделчо Милев
Членове: 1. доц. д-р Антон Илиев
2. доц. д-р Снежана Христова.
Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.
Пристъпва се към тайно гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:
От 26 гласували

"ДА" - 25 гласа
"НЕ" - 1 глас
"БЕЛИ" - 0 гласа


НС на ФМИ единодушно избра за ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на ФМИ проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев

Доц. Рахнев. Предлагам за зам. председател на НС на ФМИ да изберем проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
Проф. Пройнов си направи отвод.
Доц. Рахнев. Предлагам за Зам. председател на НС на ФМИ да изберем проф. д-р Георги Златанов Златанов.
Доц. Рахнев предложи гласуването да се проведе тайно.
НС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.
Доц. Рахнев предложи комисията да се състои от:
Председател: доц. д-р Неделчо Милев
Членове: 1. доц. д-р Антон Илиев
2. доц. д-р Снежана Христова.
Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.
Пристъпва се към тайно гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:
От 26 гласували:

"ДА" - 25 гласа
"НЕ" - 1 глас
"БЕЛИ" - 0 гласа

НС на ФМИ единодушно избра за ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на ФМИ проф. д-р Георги Златанов.

Доц. Рахнев. Предлагам за Научен секретар на НС на ФМИ да изберем доц. д-р Снежана Георгиева Гочева
Доц. Рахнев предложи гласуването да се проведе тайно.
НС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.
Доц. Рахнев предложи комисията да се състои от:
Председател: доц. д-р Неделчо Милев
Членове: 1. доц. д-р Антон Илиев
2. доц. д-р Снежана Христова.
Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.
Пристъпва се към тайно гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:
От 26 гласували

"ДА" - 26 гласа
"НЕ" - 0 глас
"БЕЛИ" - 0 гласа

НС на ФМИ единодушно избра за НАУЧЕН СЕКРЕТАР на НС на ФМИ доц. д-р Снежана Георгиева Гочева.
Доц. Рахнев. Предлагам за технически секретар на НС на ФМИ да бъде избрана Снежана Василева Ямалиева - секретар на ФМИ.
Единодушно за протоколчик на НС на ФМИ бе избрана Снежана Василева Ямалиева.
Проф. Семерджиев благодари на всички членове на НС.

 

 

Декан на ФМИ:
(доц. д-р Асен Рахнев)

Протоколирал:
/Снежана Ямалиева/


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ