Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 2    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 2
П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 06.02.2008 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание "ДОЦЕНТ" на кандидатите с научна степен "доктор" по следните специалности:

01.01.02 - Алгебра и теория на числата
01.01.04 - Математически анализ
01.01.05 - Диференциални уравнения
01.01.06 - Геометрия и топология
01.01.09 - Изчислителна математика
01.01.12 - Информатика
01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката
05.07.03 - Методика на обучението по математика и информатика

Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" са на основание на представения списъчен състав.

СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ - 27 ЧЛЕНА.
РЕДУЦИРАН СЪСТАВ - 27 ЧЛЕНА.
Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, д-р Георги Златанов, д-р Стоил Миховски, д-р Петко Пройнов, дмн Нако Начев и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Снежана Гочева, д-р Манчо Манев, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Мария Аролска, д-р Иванка Касандрова, д-р Иван Фесчиев, д-р Недялка Казакова, д-р Станимир Стоянов, д-р Антон Илиев, д-р Люба Попова, д-р Снежана Христова, д-р Веска Нончева, д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.
Присъстваха специалистите по научната специалност 01.01.04 - Математически анализ - проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска.
Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, редуцирания състав е 27 души, присъствуващите са 27 души, което е необходимия КВОРУМ и заседанието може да бъде проведено.
Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на "ДОЦЕНТ" по специалността 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 2) с кандидат гл. ас. д-р Боян Георгиев Златанов.
Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеждане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.
Председателят на НФС проф. дмн Христо Семерджиев даде думата на Научния секретар доц. д-р Снежана Гочева, която запозна членовете на НФС с приложените документи по конкурса. Кандидатът се е запознал с рецензиите и няма възражения по тях.
Проф. Христо Семерджиев припомни, че за РЕЦЕНЗЕНТИ по конкурса бяха избрани:

1. Ст. н.с. І ст. дмн Кирил Петров Кирчев - ИМИ при БАН, София.
2. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов - ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски".

Проф. Христо Семерджиев. По традиция първо даваме думата на госта рецензент, но тъй като ст.н.с. І ст. дмн Кирил Кирчев е болен, няма да присъства.
По чл. 29.3 от ЗНСНЗ, след като рецензията е положителна, ние можем да проведем Научен съвет.
Първи прочете своята рецензия проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
Рецензията на ст.н.с. І ст. дмн Кирил Петров Кирчев бе прочетена от доц. д-р Снежана Гочева - научен секретар на НФС на ФМИ.
Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте прочетените рецензии. Имате думата за въпроси към рецензентите и изказвания.

ИЗКАЗВАНИЯ:
Доц. Асен Рахнев. Много се радвам, че най-накрая се случи този Научен съвет. В него разглеждаме кандидатурата за доцент на един от нашите млади и много силни математици - гл. ас. д-р Боян Златанов. Той е един много утвърден в нашия факултет преподавател. Няма да изказвам всички хубави думи, които могат да се кажат за него. Само ще кажа, че високо уважаваните професори, които са рецензенти са написали много точно за научните работи на д-р Б. Златанов. Аз много се радвам и убедено подкрепям кандидатурата на гл.ас. д-р Боян Златанов за доцент и призовавам колегите да гласуват положително.
Проф. Тодор Моллов. Според рецензиите, нашият колега д-р Б. Златанов е изграден специалист по математически анализ. Той разширява резултатите на видни математици. Има публикации в много известни списания. Две от които са с импакт фактор. Като имам предвид и високата оценка, която е дадена за учебната и педагогическа дейност на гл.ас. Б. Златанов, аз мисля, че трябва да подкрепим рецензентите и да изберем нашият колега за доцент.
Доц. Иван Фесчиев. Аз отдавна следя научното развитие на гл.ас. д-р Боян Златанов и съм много впечатлен. Бях на неговата докторска защита, която мина блестящо. Високо оценявам неговите постижения, които са публикувани в Jornal of Mathematical Analysis and Applications, който е един много реномиран журнал. Тук няма съмнение, че изграждането като специалист по функционален анализ на д-р Б. Златанов е изключително успешно. Като добавя към това, че е един прекрасен преподавател с авторитет сред студентите, аз съм напълно убеден че заслужава научното звание доцент.
Проф. Христо Семерджиев. Аз също искам да кажа няколко думи. В нашият факултет става обучение на една магистратура по Приложна математика. Единственият преподавател, който извън нашата катедра участва в това обучение е д-р Боян Златанов. Той преподава приложен функционален анализ, но обучава и по дисциплини свързани с приложната математика - математическа икономика, приложение на математиката и информатиката в икономиката. Ръководи дипломанти в тази магистратура. Тази година има нови трима дипломанти, които защитиха успешно. Той е млад и енергичен, много знаещ и аз често се консултирам с него по деликатни въпроси от функционалния анализ. Той е един много перспективен учен. След подаване на документите си за доцент, д-р Б. Златанов публикува две нови самостоятелни статии в Jornal of Mathematical Analysis and Applications с импакт фактор 0.8 и в J of inequalities in pure and applied mathematics.
Аз считам, че д-р Боян Златанов е изграден учен специалист по математически анализ, особено по функционален анализ. За мен той е изграден доцент. Както споменава в рецензията си ст.н.с. І с. дмн К. Кирчев редовно изнася доклади на ежегодната отчетна научна сесия на секцията по реален и функционален анализ в ИМИ на БАН. Неговите статии са посветени на трудни за решаване въпроси, но той много успешно се справя. Считам, че ние можем да дадем единодушно един положителен вот, който много ще приляга на гл. ас. д-р Боян Златанов .

Проф. Семерджиев предложи да се гласува прекратяване на изказванията.
НФС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.
Проф. Семерджиев предложи комисията да се състои от:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Антон Илиев

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Люба Попова
2. доц. д-р Асен Рахнев
Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.
Пристъпва се към тайно гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:
От 27 гласували:

"ДА" - 27 гласа
"НЕ" - 0 глас
"БЕЛИ" - 0 гласа

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика ИЗБИРА ГЛ.АС. Д-Р БОЯН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ ЗА "ДОЦЕНТ"

РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" предлага: ВАК да утвърди избора за "ДОЦЕНТ" по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 2) на ГЛ. АС. Д-Р БОЯН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ.

 

Председател на НФС на ФМИ:
(проф. дмн Христо Семерджиев)

Научен секретар на НФС:
(доц. д-р Снежана Гочева)

Протоколирал:
(Сн. Ямалиева)


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ