Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 4    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 4

П Р О Т О К О Л № 4

Днес, 24.09.2008 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание “ДОЦЕНТ” на кандидатите с научна степен “доктор” по следните специалности:

01.01.02 – Алгебра и теория на числата
01.01.04 – Математически анализ
01.01.05 – Диференциални уравнения
01.01.06 – Геометрия и топология
01.01.09 – Изчислителна математика
01.01.12 – Информатика
01.01.13 – Математическо моделиране и приложение на математиката
05.07.03 – Методика на обучението по математика и информатика

Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ “Паисий Хилендарски” са на основание на представения списъчен състав.

СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ – 27 ЧЛЕНА.
РЕДУЦИРАН СЪСТАВ – доц. д-р Снежана Гочева – в чужбина (заповед Р36/214/11.09.2008 г.), доц. д-р Манчо Манев – в чужбина (заповед Р36/213 вече /05.09.2008 г.).
Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, д-р Георги Златанов, д-р Петко Пройнов, дмн Нако Начев и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Мария Аролска, д-р Иванка Касандрова, д-р Иван Фесчиев, д-р Недялка Казакова, д-р Станимир Стоянов, д-р Антон Илиев, д-р Люба Попова, д-р Снежана Христова, д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.
Отсъстваха: проф. д-р Строил Миховски, доц. д-р Веска Нончева
Присъстваха специалистите по научната специалност 01.01.12 – Информатика – доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков и доц д-р Антон Илиев.
Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, редуцирания състав е 25 души, присъствуващите са 23 души, което е необходимият КВОРУМ (2/3 от 25) и заседанието може да бъде проведено.
Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на “ДОЦЕНТ” по специалността 01.01.12 Информатика (Компютърна химия) с кандидат гл. ас. д-р Николай Тодоров Кочев.
Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеждане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.
Председателят на НФС проф. дмн Христо Семерджиев даде думата на зам. председателя на НФС проф. Георги Златанов, който запозна членовете на НФС с приложените документи по конкурса. Кандидатът се е запознал с рецензиите и няма възражения по тях.
Проф. Христо Семерджиев припомни, че за РЕЦЕНЗЕНТИ по конкурса бяха избрани:
Акад. дтн Иван Петков Попчев – ИМИ при БАН, София.
Доц. д-р Антон Илиев Илиев - ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”.
Първи прочете своята рецензия акад. Иван Попчев, а след това и доц. Антон Илиев.
Проф. Христо Семерджиев. Прочете Отговор на рецензентите от гл.ас. д-р Николай Тодоров Кочев.
Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте прочетените рецензии. Имате думата за въпроси към рецензентите и изказвания.

ИЗКАЗВАНИЯ:
Проф. Георги Златанов. Николай Кочев го познавам от студент. Той беше един от основните участници в отбора за олимпиадите на нашия факултет заедно с Ангел Кумчев. В продължение на пет години нашият отбор се представяше винаги с І-я отбор на Софийския университет на много близко по точки. Той е много задълбочен и коректен млад учен. Както виждам от рецензиите, той е израснал много като учен. Имайки предвид рецензиите на много уважаваните от мен рецензенти, аз ще подкрепя кандидатурата на Н. Кочев за доцент.
Доц. Иван Фесчиев. Освен прекрасните спомени, които имам от студентските години на Н. Кочев, аз напълно подкрепям изказването на проф. Златанов. Аз съм напълно съгласен с прочетените рецензии, от които се вижда, че той има изграден международен авторитет. Той напълно заслужава това звание. Аз ще подкрепя с положителен вот кандидатурата на гл.ас. Н. Кочев.
Проф. Нако Начев. Аз също познавам Николай Кочев още като ученик от Станцията на младите техници. Там аз водих часове на изявени ученици. Още тогава той ми направи силно впечатление със справянето си с всички трудни задачи. Като студент не го познавам, но съм сигурен, че и там се е справял отлично. Считам, че резултатите, които е постигнал сега са напълно достатъчни за званието, което иска да получи и смятам, че го заслужава. Подкрепям и мнението на рецензентите и смятам да гласувам положително.
Доц. Асен Рахнев. Аз съм много щастлив, че новата учебна година започва с такъв хубав повод. Щастлив съм, че един млад и доказал вече себе си учен наш възпитаник д-р Кочев, от думите на рецензентите се препоръчва да бъде избран за доцент. Аз силно подкрепям това и ще помоля всички да подкрепят кандидатурата му за доцент. За мен беше много полезен отговора на Кочев към рецензентите, който прочете проф. Семерджиев, за инпакт-фактор 3,5. За информатиката този инпакт-фактор е доста сериозен резултат. Още веднъж ще кажа, че се радвам, че така започва нашия съвет и да не е последен за тази учебна година.
Доц. Бистра Царева. Кочев е безпорна кандидатура и радост за нашия факултет. Аз също подкрепям неговата кандидатура за доцент. Предлагам на уважаемия съвет да прекратим изказванията.
Проф. Петко Пройнов. Аз само искам да добавя, че в работите на д-р Кочев се вижда много наука. Вижда се, че публикува в много реномирани списания с много висок инпакт-фактор. За мен е удоволствие присъствието ми на този научен съвет и аз ще гласувам положително.
Проф. Христо Семерджиев. Д-р Кочев според мен е едно уникално явление в нашия факултет. Той освен, че имаше блестяща защита на дипломната си работа, но и блестяща защита на докторската дисертация. Сега се очертава и една блестяща защита на доцентурата. Той еднакво проявява интерес и възможности, както към абстрактните направления на математиката и приложната математика, така и в информатиката. Той е равностоен в тези направления, има афинитет към тези неща. Той според мен е един перспективен учен. Смятам, че той скоро ще педостави и друга дисертация за защита. Аз напълно подкрепям кандидатурата му и за мен е удоволствие да гласувам д-р Кочев да бъде избран за доцент.

Проф. Златанов предложи да се гласува прекратяване на изказванията.
НФС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.
Проф. Семерджиев предложи комисията да се състои от:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бистра Царева
ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Галина Векова
2. доц. д-р Христо Крушков
Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.
Пристъпва се към тайно гласуване.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:
От 23 гласували “ДА” – 23 гласа
“НЕ” - 0 гласа
“БЕЛИ” – 0 гласа

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика ИЗБИРА ГЛ.АС. Д-Р НИКОЛАЙ ТОДОР КОЧЕВ ЗА “ДОЦЕНТ”

РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ “Паисий Хилендарски” предлага: ВАК да утвърди избора за “ДОЦЕНТ” по научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна химия) на ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛАЙ ТОДОР КОЧЕВ.

 

 

Председател на НФС на ФМИ:
(проф. дмн Христо Семерджиев)

Зам. председател на НФС на ФМИ:
(проф. д-р Георги Златанов)

Протоколирал:
(Сн. Ямалиева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ