Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2008 година протокол № 10 / 06.02.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 10 / 06.02.2008

1. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие да предложи за утвърждаване от ФС на ФМИ следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2007/08 година (16 за редовно, 3 за задочно и 1 факултативна):

А) Редовно обучение - Аксиоматика на основните числови системи (проф. дмн Нако Начев и гл. ас. Йордан Епитропов); Тензорно смятане и приложението му в геометрията (доц. д-р Бистра Царева); Приложения на математиката в икономиката (доц. д-р Костадин Грибачев); Векторен анализ (доц. д-р Георги Костадинов); Избрани методи от елементарната математика (доц. д-р Неделчо Милев); Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Магията на простите числа (гл. ас. д-р Теменужка Пенева); Приложни задачи от математическия анализ (доц. д-р Милка Найденова); Сходимост и компактност в метрични пространства (гл. ас. д-р Боян Златанов); Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи (гл. ас. д-р Петър Копанов); Анализ на данни със статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева); Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO (доц. д-р Минчо Сандалски); Бизнес информационни системи (доц. д-р Кольо Онков); PHР - езикът на интернет (Практикум) (хон. ас. Христо Гетов, проектант в Wisdom.bg); Теория на множествата и математическа логика (доц. д-р Стояна Желева); Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки (проф. д-р Димитър Грибачев);

Б) Задочно обучение - Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Анализ на данни със статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева); Въведение в създаването на Уеб услуги (доц.д-р Антон Илиев и гл.ас.Анна Малинова);

В) Факултативни дисциплини - Руски език - ІІІ част (гл.ас. Петранка Савова).
За информатичните дисциплини броят на записаните студенти да е до 30 души, а за останалите - до 20 души.

2. РЕШЕНИЕ: Към трета точка "Разни" от дневния ред да се разгледат следните подточки:предложение за присъждане на почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; предложение за обявяване на конкурс за доцент по 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии"; информация за експертната група за оценяване на професионалното направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" в ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ; съобщения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ