Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2006 година протокол№ 43 /22.11.2006    English
Факултет по математика и информатика - протокол№ 43 /22.11.2006
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол№ 43 /22.11.2006


1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Доклад-самооценка за програмна акредитация "1.3. Педагогика на обучението по..." по специалностите, които са към ФМИ:

* Математика и информатика (ОКС Бакалавър) - редовна и задочна форма на обучение;
* Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (ОКС Магистър) - редовна форма на обучение.

2. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2005/06 г. (редовно и задочно обучение):
А) Редовно обучение - Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов ), Теория на неподвижните точки (проф. д-р Петко Пройнов), Редици и редове (доц. д-р Мария Аролска), Приложение на диференциалните уравнения (доц. д-р Недялка Казакова), Операционно смятане (доц. д-р Иванка Касандрова), Едновременно намиране нулите на полиноми (доц. д-р Илия Макрелов), Приложение на математиката в икономиката (доц. д-р Костадин Грибачев), Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Синоптична метеорология (Димитър Терзийски, главен специалист в НИМХ - БАН), Алгоритми и програми (д оц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Ангел Голев и хон. ас. Никола Вълчанов), Компютърно счетоводство (д оц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Евгения Ангелова), Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р Минчо Сандалски, ФИСН на ПУ), Безжични мрежи (инж. Димитър Маринов Кавръков, регионален инструктор в Cisko Network Academy, технически директор в Incomex LTD), Windows- базирани приложения с Visual C# .NET (Николай Величков Павлов, докторант във ФМИ), Иконометрия (проф. д-р Атанас Гешев), Администриране на Oracle Database 10 g (Николай Манчев - старши консултант в Oracle Соrporation).
Б) Задочно обучение - Увод в теория на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Методи и методика за съставяне на задачи (доц. д-р Васил Милушев), Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Евгения Ангелова).

3. ФС избра следните хонорувани преподавтели: за учебната 2006/07 година: Марта Костадинова Теофилова (за водене на упражнения по учебните дисциплини "ЛААГ", "Геометрия", "Диференциална геометрия" с І и ІІ курс, спец. "Информатика", " Приложна математика" и " Математика", с хорариум 400 часа); Анелия Василева Василева (за водене на упражнения по "ЛААГ", с І курс, спец. "Химия", с хорариум 30 часа); Бедрие Рамаданова Чондурова (за водене на упражнения по ЛААГ, с І курс, спец. "Компютърна химия", с хорариум 30 часа); Велика Николаева Кунева (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Алгебра" 1 с Ік М, с хорариум 60 часа); Ваня Николаева Кехайова (за водене на упражнения по Английски език с І к. МИ, с хорариум 120 часа); Елица Павлова Паунова (за водене на упражнения по Английски език с І к. М, с хорариум 120 часа); Росен Ангелов Кукошаров (за водене на упражнения по Английски език с І к. ПМ, с хорариум 120 часа);Ина Йоханова Първанова (за водене на упр. по МО и ТВМС, с хорариум 200 часа); н.с.Таня Петрова Янкова-Лилова (за водене на упр. по МС и ТВМС, с хорариум 360 часа); Найден Георгиев Гочев (за водене на упр. по учебната дисциплина "Програмиране на Java", с хорариум 150 часа); Елена Христова Тодорова (за водене на упражнения по УКИ, УКИТ, ИТ, Практикум по информатика и Курсов проект, с хорариум 400 часа); Онник Харатюн Таракчиян (за водене на упражнения по УКИ, УКИТ, ИТ, Практикум по информатика и Курсов проект, с хорариум 400 часа); Тодор Илиев Арнаудов (за водене на упражнения по "Езици за програмиране", с хорариум 100 часа); Иван Костадинов Ангелов (за водене на ИД, с хорариум 200 часа); Никола Велизариев Вълчанов (за водене на ИД "Алгоритми и програми" и Курсов проект, с хорариум 300 часа); Димитър Благоев Благоев (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Разпределени приложения" и "Информационно моделиране", с хорариум 360 часа); Николай Величков Павлов (за водене на ИД "Windows-базирани приложения с Visual C#. NET", с хорариум 100 часа); Димитър Малинов Терзийски (за водене на ИД "Синоптична метеорология", с хорариум 90 часа); проф. д-р Атанас Ангелов Гешев (за водене на ИД "Иконометрия" , с хорариум 90 часа); инж. Димитър Маринов Кавръков (за водене на ИД "Безжични мрежи", с хорариум 90 часа); Николай Любомиров Манчев (за водене на ФД "Увод в Oracle 9i: SQL" и ИД "Администриране на Oracle Database 10g", с хорариум 200 часа); Атанас Георгиев Петков (за провеждане на Факултативна дисциплина "Увод в Oracle 9i: SQL", с хорариум 90 часа); Мехмед Осман Хасан (за провеждане на Факултативна дисциплина "Въведение в Makromedia Professi Flash 8", с хорариум 90 часа); Радослав Радев Радев (за водене на упражнения по "Алгоритми и структури от данни", с хорариум 360 часа); Мая Стоева (за водене на Факултативна дисциплина през Есенния триместър, с хорариум 90 часа).
4. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ст. ас. Ася Георгиева Стоянова - Дойчева от катедра "Компютърни системи" в научно звание "главен асистент".

5. ФС прие предложението от катедра "Реален анализ" да бъде удължен с 1 (една) година основния трудов договор на гл. ас. д-р Петко Николаев Душков, поради навършване на пенсионна възраст, считано от 02.02.2007 г. до 30.06.2008 г. (съгласно чл.20, ал.(4) на КТД на ПУ "Паисий Хилендарски").

6. ФС прие следната тема за дисертацията на докторанта Даниел Иванов Денев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика", с научен ръководител доц. дмн Георги Тотков): "Софтуерна среда за моделиране на учебни процеси и динамично управление на проекти за адаптивно е-обучение".

7. ФС прие следната тема за дисертацията на докторантката Марияна Цветанова Соколова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика", с научен ръководител доц. дмн Георги Тотков): "Моделиране и управление на качеството в система за електронно обучение".

8. ФС прие индивидуалните планове за работа на Даниел Иванов Денев и Марияна Цветанова Соколова, докторанти към катедра "Компютърна информатика" (за периода 05.07.2006 г. - 05.07.2009 г.).

9. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" на следните такси за кандидатстудентски и специализирани курсове към Факултета по математика и информатика:

* две такси в размер на 140 лева за провеждане на 80-часов кандидатстудентски курс по математика;
* две такси в размер на 140 лева за провеждане на 80-часов кандидатстудентски курс по информатика;
* две такси в размер на 180 лева за провеждане на специализирани курсове по информатика и информационни технологии.

10. ФС прие предложението продължителността на кандидатстудентския изпит по информатика се променя от 3 (три) часа на 4 (четири) часа.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ