Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 2 / 24.10.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 2 / 24.10.2007

Днес, 24 октомври 2007 год. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

     Присъстваха: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Снежана Гочева, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, Димитър Благоев – докторант, Александър Кузмов – студент, Михаела Бобилова – студентка.

   Отсъстваха: доц. д-р Люба Попова – часове в Кърджали, доц. д-р Веска Нончева – в отпуска, Елица Богутева – студентка, Иван Марков – студент.

     ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на заместник-декан.
  2. Докторанти.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Предложение до ПВАК за научен съвет към ФМИ.
  5. Разни:

      а) удължаване на трудовия договор (доклад от проф. дмн Хр. Семерджие;
      б) доклад от доц. д-р В. Милушев;
      в) съобщения.

 РЕШЕНИЯ:

1. ФС избра доц. д-р Снежана Георгиева Гочева за заместник-декан на ФМИ за следващия мандат 2007-2011 година.

2. ФС прие окончателния отчет на Татяна Стефанова Димитрова (редовен докторант към катедра "Компютърна информатика").

3. ФС прие отчета за 1-та година на Марияна Цветанова Соколова (докторант на самостоятелна подготовка).

4. ФС прие отчета за 1-та година на Кирил Митев Филипов (задочен докторант към катедра "Компютърна информатика").

5. ФС прие предложението на доц. дмн Георги Тотков да бъде отписана от докторантура с право на защита Татяна Стефанова Димитрова (редовен докторант към катедра "Компютърна информатика").

6. ФС прие предложението на доц. дмн Георги Тотков да бъде отписан от докторантура, без право на защита по семейни причини инж. Даниел Иванов Денев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика").

7. ФС избра следните хонорувани преподаватели към ФМИ за учебната 2007/08 година: Лейла Шабан, студентка ІІІ М, фак. № 0505002 (за водене на упражнения по учебната дисциплина "ЛААГ", с хорариум 30 часа); Радка Колева, студентка ІІІ М, фак. № 0505006 (за водене на упражнения по дисциплината "Линейна алгебра и аналитична геометрия", с хорариум 60 часа); Райна Пампорова, студентка ІІІ ПМ, фак. № 0539001 (за водене на упражнения по дисциплината "ЛААГ", с хорариум 60 часа); Мария Бисерова Сотирова (за водене на упражнения по дисциплината Английски език, с хорариум 240 часа).

8. ФС прие предложението до ПВАК за получаване на права на научен съвет за провеждане на избори за хабилитиране за собствени нужди за научното звание "доцент" по следните специалности: 01.01.02 Алгебра и теория на числата, 01.01.04 Математически анализ, 01.01.05 Диференциални уравнения, 01.01.06 Геометрия и топология, 01.01.09 Изчислителна математика, 01.01.12 Информатика, 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката, 05.07.03 Методика на обучението.

9. ФС прие молбата на проф. дмн Христо Илиев Семерджиев за удължаване на трудовия му договор с максимално възможния срок, считано от 12 януари 2008 г. до 31 януари 2013 г.

10. ФС прие предложението от катедра "Методика на обучението по математика и информатика" гл.ас. д-р Тони Кондева Чехларова да бъде назначена на 1/2 щат към катедра "Методика на обучението по математика и информатика" за учебната 2007/08 година.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ