Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 47 / 27.06.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 47 / 27.06.2007
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 47 / 27.06.2007

1. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2007/2008 година.

2. ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за 2007/08 г. във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Редовно обучение

* "Софтуерни технологии" (2 семестъра - 1 год. ) - 610 лв.;
* "Софтуерни технологии" (4 семестъра - 2 год.) - 610 лв.;
* "Бизнес информатика с английски език" (2 семестъра - 1 год.) - 610 лв.;
* "Бизнес информатика с английски език" (4 семестъра - 2 год.) - 610 лв.;
* "Приложна математика" (2 семестъра - 1 год.) - 650 лв.;
* "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (2 семестъра - 1 год.) - 410 лв.;
* "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (4 семестъра - 2 год.) - 410 лв.;
* "Обучение по математика в училище" (2 семестъра - 1 год.) - 550 лв.;

Задочно обучение

* "Обучение по информационни технологии в начален етап" (2 семестъра - 1 год.) - 410 лв.;
* "Обучение по информационни технологии в прогимназиален етап" (2 семестъра - 1 год.) - 410 лв. (завършилите спец. "Математика и информатика и допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ при ПУ заплащат 2 семестриални такси по 410 лв.);

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

* "Учител по информатика и информационни технологии" (2 семестъра - 1 год.)- 270 лв.;
* "Учител по математика" (2 семестъра - 1 год.)- 270 лв.

3) ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

* за провеждане на 40-часов курс - 180 лв.
* за провеждане на 80-часов курс - 360 лв.

3. ФС прие следните предложения за обучение по магистърски програми по държавна поръчка (с годишна такса 400 лв.) за учебната 2007/2008 година:

* Софтуерни технологии (1 год.) - 7 места
* Бизнес информатика с английски език (1 год.) - 6 места
* Приложна математика (1 год.) - 7 места

4. ФС прие предложението: местата за обучение по държавна поръчка в магистърските програми да се заемат след класиране на кандидатите по низходящ ред на средния успех от дипломата за завършена бакалавърска степен.

5. ФС прие предложението от катедра "Геометрия" и предлага на АС на ПУ да избере за гост-преподавател доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев за срок от 9 (девет) месеца, считано от 01.10.2007 г. до 30.06.2007 г.

6. ФС одобри следната факултативна дисциплини за Есенния триместър на уч. 2007/08 г.: Шаблони за дизайн (Практикум) (Иван Енев и Дамян Митев).

7. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2007/08 г.: Иван Николаев Енев (за водене на Факултативна дисциплина през Есенния триместър, с хорариум 90 часа) и Дамян Митев (за водене на Факултативна дисциплина през Есенния триместър, с хорариум 90 часа).

8. ФС прие следните предложения за учебници и учебни помагала за издателския план на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски": "Ръководство по теория на числата ІІ част", проф дмн Нако Начев; "Линейна алгебра", проф. дмн Тодор Желязков и проф. д-р Стоил Миховски; "Статистика - теория, приложения, софтуер", доц. д-р Веска Нончева; "Тестове по методика на обучението по математика", доц. д-р Румяна Маврова и гл.ас.д-р Тони Чехларова.

9. ФС дава съгласието си да се продължи срока на работа на Павлина Христова Атанасова с 3 (три) годшнш в ОИЯИ - Дубна.

10. ФС прие предложението от катедра "Компютърни технологии" за едногодишен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Петко Иванов Янев, поради научно-изследователски проект в Лозана (Швейцария), считано от 01.07.2007 г.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ