Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 45 / 18.04.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 45 / 18.04.2007
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 45 / 18.04.2007

1. ФС прие предложението за повишаване на ас. д-р Петко Иванов Яневоткатедра "Компютърни технологии" в научно звание "главен асистент".

2. ФС прие предложението за повишаване на ст. ас. Николай Маринов Касъклиевоткатедра "Компютърне информатика" в научно звание "главен асистент".

3. ФС реши да бъде записана в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра" Компютърни системи" гл. ас. Александър Пламенов Пенев ( от ФМИ при ПУ).

4. ФС избра доц. д-р Димчо Стойков Димов за научен ръководител на докторанта Александър Пламенов Пенев.

5. ФС прие темата на дисертационната работа на докторанта Александър Пламенов Пенев да бъде: "Отворени хибридни системи за геометрично моделиране ".

6. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2006 г. на следните докторанти към ФМИ: Дойчин Тодоров Бояджиев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна математика и моделиране"), Николай Величков Павлов (задочен докторант към катедра "Компютърни технологии"), Чавдар Алексиев Джеферов (задочен докторант към катедра "Компютърна информатика) и Иван Костадинов Ангелов (редовен докторант към катедра "Компютърни технологии").

7. ФС избра следните хонорувани преподавтели за учебната 2006/07 година, Пролетен триместър: Иван Георгиев Минов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Изкуствен интелект" и "Курсов проект 3" с ІІІ курс, специалност "Информатика", с хорариум 400 часа); Найден Георгиев Гочев (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Изкуствен интелект" с ІІІ курс, специалност "Информатика", с хорариум 200 часа); Христо Илиянов Лесев, студент ІІІ И (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Курсов проект 1" с І курс, специалност "Информатика" и Интегриран практикум, с хорариум 300 часа); Боян Георгиев Иванов, студент ІІІ И (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Курсов проект 1" с І курс, специалност "Информатика" и Интегриран практикум, хорариум 300 часа); гл. ас. Иван Стефанов Стоянов (за водене на часове по учебната дисциплина "Психология" с ІІ курс, специалност "Математика и информатика", с хорариум 200 часа); Даниел Иванов Денев (за водене на упражнения по дисциплината "Управление на проекти", хорариум 360 часа); Ева Александрова Станева, студентка ІІІ И (за водене на упражнения по дисциплините "Алгоритми и структури от данни" и "Обектно-ориентирано програмиране" и "Езици за програмиране", с хорариум 360 часа); Тодор Христов Кьосев, студент ІІІ И (за водене на упражнения по дисциплините "Алгоритми и структури от данни" и "Обектно-ориентирано програмиране", с хорариум 360 часа); Георги Цветанов Иванов (за водене на упражнения по дисциплината "Курсов проект 3" с ІІІ к., Информатика, с хорариум 200 часа); Антония Недялкова Ламбова (за водене на упражнения по дисциплината "Курсов проект 3" с ІІІ к., Информатика, с хорариум 200 часа); Ангел Василев Урилски - (за водене на упражнения по дисципллината "Операционни системи" с ІІ к., спец. "Математика и информатика", хорариум 200 часа).

8. ФС прие предложението да бъде освободен доц. д-р Асен Кънчев Рахнев от длъжността "ръководител на катедра "Компютърни технологии"".

9. ФС избра доц. д-р Антон Илиев Илиев за ръководител на катедра "Компютърни технологии".

10. ФС прие предложението от катедра "Геометрия" за удължаване на трудовия договор на гл. ас. д-р Мария Тодорова Стайкова с една година, считано от 05.09.2007 г. до 31.01.2009 г. (поради навършване на пенсионна възраст на 5.09.2007 г.)

11. ФС одобри предложения индивидуален план за работа на Димитър Благоев Благоев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика".

12. ФС прие темата на дисертационната работа на докторанта Димитър Благоев Благоев да бъде: " Системи за семантичен анализ и информационно търсене".

13. ФС прие проф. дмн Тодор Желязков Моллов да бъде предложен на АС на ПУ за номиниране за удостояване със значка на гр. Пловдив.

 


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ