Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 44 / 07.02.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 44 / 07.02.2007
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 44 / 07.02.2007

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за професорпо научната специалност 02.21.07 Автома­тизирани системи за обработка на информация и управление (Основи на компютърната информатика, управление на проекти, компютърна лингвистика) към катедра "Компютърна информатика" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за доцентпо научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 2) към катедра "Реален анализ" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

3. ФС избира Димитър Благоев Благоев за редовен докторант по научната спе­циалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика - системи за семантичен анализ и информационно търсене) към катедра "Компютърна информатика".

4. ФС избира доц. дмн Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на редовния докторант Димитър Благоев Благоев.

5. ФС одобри следните факултативни дисциплини за Зимния триместър на уч. 2006/07 г: ActionScript 2.0 (практикум) (Мая Стоева, дизайнер в Студио "Пиксел" ООД и Мехмед Хасан, студент 4И); Въведение в 3D графиката (практикум)(гл. ас. Александър Пенев и Андрей Марчев, студент 3И); Raytracing - Фотореа­листич­ни изображения (практикум)(гл. ас. Александър Пенев и Христо Лесев, студент, 3И).

6. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на уч. 2006/07 г:
А) Редовно обучение - Алгебрична теория на кодирането (проф. дмн Нако Начев, гл. ас. Йордан Епитропов); Тензорно смятане и приложението му в геометрията (доц. д-р Бистра Царева); Векторен анализ (доц. д-р Георги Костадинов); Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Магията на простите числа (гл. ас. д-р Теменужка Пенева); Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи (гл. ас. д-р Петър Копанов); Числени алгоритми за работа с матрици (ас. д-р Петко Янев); Увод в паралелното програмиране (ас. д-р Петко Янев); Програмиране на R (доц. д-р Веска Нончева); Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO (доц. д-р Минчо Сандалски - ФИСН, ПУ); Бизнес информационни системи (д оц. д-р Кольо Онков, АУ); Динамични страници с JSkript u PHP (Димитър Благоев, докторант във ФМИ на ПУ); Проектиране и разработка на разпределени приложения (практикум) (Николай Павлов, програмист в КОДАР ООД, докторант във ФМИ на ПУ); Java - базирани технологии за сървърни приложения (практикум) (Иван Ангелов, програмист и интегратор в Travel Fusion, Великобритания, докторант във ФМИ на ПУ); Работа със Spring Framework (практикум ) (хон. ас. Иван Енев); Английски език като средство за общуване между различните култури (гл. ас. Ваня Иванова).
Б) Задочно обучение - Обща топология (доц. д-р Георги Костадинов), Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев), Нестандартни методи за решаване на задачи в училище (доц. д-р Пенка Рангелова), Анализ на данни със статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева), Увод в паралелното програмиране (ас. д-р Петко Янев).

7. ФС одобри следните факултативни дисциплини за Пролетния триместър на уч. 2006/07 г: Избрани въпроси по математически анализ и теория на числата (проф. дмн Дойчин Толев; Преобразувания в равнината (проф. д-р Евстати Павлов); Увод в теорията на Ли-групите от гледище на геометрията (проф. д-р Станчо Димиев и доц. д-р Манчо Манев); Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки (проф. д-р Димитър Грибачев).

8. ФС избра следните хонорувани преподавтели за учебната 2006/07 година: проф. дмн Дойчин Иванов Толев (за четене на лекции по учебните дисциплини "Математически анализ 4" (с ІІ курс ПМ), "Математически анализ 2" (с І курс Ф и ИФ) и Факултативна дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 260 часа); Мария Бисерова Сотирова, (за водене на упражнения по Английски език, с хорариум 120 часа); Христо Илиянов Лесев, студент ІІІ И (за водене на Факултативна дисциплина през Зимния триместър на уч. 2006/07 г., с хорариум 90 часа); Андрей Стоянов Марчев,студент ІІІ И (за водене на Факултативна дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 90 часа); Мая Василева Стоева (за водене на на Факултативна дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 90 часа); Тодорка Атанасова Глушкова (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Софтуерни технологии", "Курсов проект 3" и "Курсов проект 4" , с хорариум 300 часа); Малина Георгиева Трендафилова (за водене на упражнениs по учебните дисциплини "Софтуерни технологии", "Курсов проект 3" и "Курсов проект 4", с хорариум 300 часа); проф. д-р Димитър Игнатов Грибачев, (за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа); проф. д-р Станчо Генчев Димиев (за водене на Факултативна дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа); Николай Величков Павлов, (за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа); Иван Енев (за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа); доц. д-р Кольо Онков, АУ-Пловдив (за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа); Иван Костадинов Ангелов (за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа); Димитър Благоев Благоев (за водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 90 часа).

9. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ "Паисий Хилендарски" доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление "4.6. Инфор­ма­тика и компютърни науки" по специалностите към Факултета по математика и информатика:

1. Информатика (ОКС Бакалавър) - редовно и задочно обучение.
2. Софтуерни технологии (ОКС Магистър) - редовно обучение.

10. ФС прие доклада от проф. д-р Стоил Василев Миховски, председател на Комисията по атестиране на преподавателите във ФМИ на Пловдивския университет.

11. ФС прие предложението за повишаване на ст. ас. Христина Николова Кулинаоткатедра "Приложна математика и моделиране" в научно звание "главен асистент".

12. ФС прие предложението за повишаване на ст. ас. Тодорка Живкова Терзиеваоткатедра "Компютърна информатика" в научно звание "главен асистент".

13. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2006 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): Марта Костадинова Теофилова, Иванка Георгиева Градева, Велика Николаева Кунева, Тодорка Атанасова Глушкова, Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова и Жанета Германова Германова.

14. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов да бъдат отписани от докторантура с право на защита от 01.03.2007 г. следните задочни докторанти към катедра "Компютърни системи": Тодорка Атанасова Глушкова, Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова.

15. ФС прие предложението за издаване от Пловдивското университетско издателство учебник за задължителната учебна дисциплина "Геометрия" от учебния план на бакалавърската специалност "Информатика" под заглавие "Геометричен дизайн", с автор доц. д-р Манчо Христов Манев.

16. ФС прие предложението на Деканското ръководство за хонорар в размер от 270 лв. (двеста и седемдесет лева) на Николай Любомиров Манчев за взети часове с чуждестранни студенти по програмите CEEPUS и ERASMUS.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ