Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2005 година протокол № 36 / 30.03.2005    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 36 / 30.03.2005
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 36 / 30.03.2005

1. ФС прие учебните планове за следните магистърски програми и квалификации:

* 1-годишна програма "Софтуерни технологии";
* 2-годишна програма " Софтуерни технологии ";
* 1-годишна програма "Бизнес информатика с английски език";
* 2-годишна програма "Бизнес информатика с английски език";
* допълнителна квалификация "Учител по математика".

2. ФС прие предложението за следната техническа поправка в учебния план за допълнителна квалификация "Учител по математика": хорариумът на учебната дисциплина "Методика на обучението по математика" да стане (18+6), вместо (12+6+6).

3. ФС избра следните ръководители за магистърски програми и квалификации за учебната 2005/06 г:

* за 1-годишна програма "Софтуерни технологии" - доц. д-р Станимир Стоянов;
* за 2-годишна програма " Софтуерни технологии " - доц. д-р Владимир Шкуртов;
* за 1-годишна програма "Бизнес информатика с английски език" - доц. д-р Асен Рахнев;
* за 2-годишна програма "Бизнес информатика с английски език"- доц. д-р Владимир Шкуртов;
* за допълнителна квалификация "Учител по математика" - доц. д-р Румяна Маврова.

4. ФС прие предложението до АС на ПУза утвърждаване на следните такси за платено обучение на студенти и квалификации във ФМИ, стартиращи през учебната 2005/06 година: Магистърска програма " Софтуерни технологии " - 570 лева;

* Магистърска програма " Бизнес информатика с английски език " - 600 лева;
* Магистърска програма " Приложна математика " - 600 лева;
* Магистърска програма " Обучение по информатика и информационни технологии в училище " - 400 лева;
* Магистърска програма " Обучение по математика в училище " - 500 лева;
* Допълнителна квалификация " Учител по информатика и информационни технологии " - 230 лева;
* Допълнителна квалификация " Учител по математика " - 230 лева.

5. ФС прие следното предложение: от следващата учебна 2005/06 година часовете за спорт в бакалавърските учебни планове да станат 120 часа.

6. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за редовен асистент по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология, със срок на конкурса 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

7.ФС реши да бъде зачислен вдокторантура на с амостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра " Компютърни технологии" Николай Величков Павлов.

8. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев (от ФМИ на ПУ) за научен ръководител на докторантаНиколай Величков Павлов.

9. ФС одобри следната тема на дисертационната работа на докторанта Николай Величков Павлов : "Обектно-ориентирана рамка за разработка на разпределени бизнес приложения".

10. ФС одобри следната тема на дисертационната работа на докторанта Чавдар Алексиев Джеферов: "Компютърно моделиране на процеса на обучение".

11. ФС одобри следната тема на дисертационната работа на докторантката Марта Костадинова Теофилова: "Върху геометрията на почти комплексни многообразия с Норденова метрика".

12. ФС прие индивидуалния план за работа на докторантката Марта Костадинова Теофилова (за периода 01.02.2005 г. - 01.02.2009 г.).

13. ФС приема индивидуалния план за работа на докторанта Чавдар Алексиев Джеферов (за периода 01.03.2005 г. - 01.03.2009 г.).

14. ФС прие предложението да се гласува допълнителен хорариум от 100 часа в упражнения на гл. ас. Стефан Дончев Ангелов за водене на часове по дисциплините: "Математически анализ 1 ", "Математически анализ 2" и "Училищен курс по анализ" през учебната 2004/05 година и на Марта Костадинова Теофилова допълнителен хорариум от 60 часа в упражнения за водене на часове по учебната дисциплина "Геометрия" през учебната 2004/05 година.

15.ФС прие следния списък за изготвяне на издателския план за учебници и учебни помагала за 2005 година:

* Учебник " Изкуствен интелект " , Г. Генов, С. Миховски и Т. Моллов (второ издание, тираж 500 бр., по учебната дисциплина "Линейна алгебра", срок на предаване - декември 2005);
* Учебник " Лекции по теория на полиномите " , Нако Начев (второ издание, тираж 300 бр., по учебната дисциплина "Теория на полиномите", срок на предаване - декември 2005).


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ