Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2005 година протокол № 35 / 02.03.2005    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 35 / 02.03.2005
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 35 / 02.03.2005

1. ФС избра след тайно гласуване Георги Николов Чолаков за редовен асистент по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни системи".

2. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2004 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): гл. ас. Асен Христов Христов, Ива Руменова Докузова, Павлина Христова Атанасова, Емил Христов Дойчев, Даниела Рангелова Ранчева, Тодорка Атанасова Глушкова, Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова, Татяна Стефанова Калчева, гл. ас. Светослав Христосов Енков, гл. ас. Тони Кондева Чехларова.

3. ФС прие предложението за промяна натемата на дисертацията на гл. ас. Ива Руменова Докузова от: "Върху някои подкласове риманови многообразия с почти комплексна структура или със структура на почти произведения", на: "Върху геометрията на почти комплексни многообразия с норденова метрика и риманови многообразия със структура на почти произведение".

4. ФС одобри следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния и триместър на уч. 2004/05 г.:

А) Редовно обучение - Теория на групите (проф. д. м. н. Тодор Желязков), Тензорно смятане и приложението му в геометрията (доц. д-р Бистра Царева), Векторен анализ (доц. д-р Георги Костадинов), Метрични пространства (проф. д-р Петко Пройнов), Елементарни методи в теорията на числата (доц. д. м. н. Дойчин Толев), Увод в теорията на Галилей Громов (проф. д-р Станчо Димиев), Технология на вероятностното мислене (гл. ас. д-р Анна Велева), Анализ на временни редове (доц. д-р Веска Нончева), Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева), Алгебрична теория на кодирането (проф. д. м. н. Нако Начев и гл. ас. Йордан Епитропов), Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO (доц. д-р Минчо Сандалски), Езици за програмиране (проф. д-р Петър Бърнев, ИМИ на БАН), Текстови бази от данни (доц. д-р Владимир Димитров, ФМИ на СУ), Задачи за състезания по информатика (доц. д-р Красимир Манев, ФМИ на СУ и ст. н. с. І ст. Емил Келеведжиев, ИМИ на БАН), Windows -базирани приложения с Microsoft Visual C #. NET (Николай Павлов, КОДАР ООД), Основи на UNIX и LINUX (Йовко Ламбрев, IBM България и Стоян Мишинев, OpenIntegra), Защита на Linux и защитни стени с Linux базирани системи (Тодор Чаушев и Димитър Терзиев), Теория на комприсията (Николай Манчев, ВTS ), Европейска бизнес среда (д-р Тошо Стоянов, изпълнителен директор SG ЕКСПРЕСБАНК), Мениджмънт и финанси (Антон Войнов, експерт по мениджмънт и финанси в консултантска фирма ТЕД 2001);

Б) Задочно обучение - Обучение в ефективното родителство (гл.ас.д-р Елена Събева), Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов), Метрични пространства (проф. д-р Петко Пройнов), Финансова математика(доц. д-р Андрей Захариев), Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев), Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева и ст. ас. Христина Кулина);

В) Факултативни дисциплини - Архитектури и системи за електронно обучение (доц. д-р Станимир Стоянов).

5. ФС одобри следните профилиращи избираеми дисциплини за специалност "Информатика" за учебната 2005/06 година:

* Профилираща избираема дисциплина 1 - "Логическо и функционално програмиране", преподавател гл. ас. д-р Елена Сомова;
* Профилираща избираема дисциплина 2 - "Програмиране на Java", преподавател доц. д-р Станимир Стоянов;
* Профилираща избираема дисциплина 4 - "Разпределени приложения", преподавател доц. д. м. н. Георги Тотков.
* Профилираща избираема дисциплина 5 - "Методи за транслация", преподавател доц. д-р Димчо Димов.
* Профилираща избираема дисциплина 6 - "Управление на проекти", преподавател доц. д-р Росица Донева.

6. ФС прие предложението за следните частични промени в УП за спец. "Информатика" (редовно и задочно обучение), отнасящи се само за учебната 2005/06 година:

* Профилираща избираема дисциплина 1 "Логическо и функционално програмиране" да се премести от Есенен в Зимен триместър;
* Дисциплината "Софтуерни технологии" да се премести от Зимен в Есенен триместър.

7. ФС избра за учебната 2004/05 год. следните хонорувани преподаватели и лектори: Найден Георгиев Гочев(за водене на упражнения по учебните дисциплини "Среди за разработка" и "Програмиране на Java ", с хорариум 200 ч.), проф. д-р Станчо ГенчевДимиев, ИМИ на БАН(за водене на ИД "Увод в теорията на Галилей-Громов",с хорариум 90 ч.), проф. д-р Петър Христов Бърнев, ИМИ на БАН(за водене на ИД "Езици за програмиране", с хорариум 90 ч.), доц. д-р Владимир Тодоров Димитров, ФМИ на СУ (за водене на ИД "Текстови бази от данни",с хорариум 90 ч.), доц. д-р Красимир Недялков Манев, ФМИ на СУ(за водене на ИД "Задачи за състезания по информатика", с хорариум 90 ч.), н. с. І ст. д-р Емил Стойков Келеведжиев, ФМИ на СУ(за водене на ИД "Задачи за състезания по информатика", с хорариум 90 ч.), Николай Величков Павлов (за водене на ИД " Windows -базирани приложения с Microsoft Visual C #. NET ", с хорариум 90 ч.), Димитър Костадинов Терзиев(за водене на ИД "Защита на Linux и защитни стени с Linux базирани системи", с хорариум 90 ч.), Николай ЛюбомировМанчев (за водене на ИД "Теория на компресията", с хорариум 90 ч.), д-р Тошо Стоянов(за водене на ИД "Европейска бизнес среда", с хорариум 90 ч.), Антон Войнов(за водене на ИД "Мениджмънт и финанси", с хорариум 90 ч.), Йовко Ламрев (за водене на ИД "Основи на UNIX и LINUX ", с хорариум 90 ч.), Стоян Мишинев (за водене на ИД "Основи на UNIX и LINUX ", с хорариум 90 ч.), Елена Христова Тодорова, ст. ІV к., МИ, Фак. № 0118001 (за водене на упр. по учебните дисциплини "Практикум по информатика" и "Училищен курс по информатика и информационни технологии", с хорариум 200 ч.), Жулия Ангелова Минчева,ст. ІV к., И, фак. № 0126031 (за водене на упр. по учебните дисциплини "Числени методи" и "Интерактивна математика", с хорариум 100 ч.), гл. ас. Олга Добрева Рахнева, от УХТ - Пловдив (за ръководство на дипломанти, с хорариум 120 ч.), доц. д-р Минчо Пенков Сандалски (за водене на ИД "Изграждане на диначични web -сайтове с HTML, ASP и ADO", с хорариум 90 ч.), гл. ас. д-р Елена Събева (за водене на ИД "Обучение в ефективното родителство", с хорариум 50 ч.), гл. ас. д-р Анна Велева (за водене на ИД "Технология на вероятностното мислене" с хорариум 90 ч.).

8. ФС прие нов учебен план за едногодишна магистърска програма "Обучение по математика в училище".

9. ФС прие програми за писмен държавен изпит на:

* специалност "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (магистри - обучение 1 г.);
* специалност "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (магистри - обучение 2 г.);

10. ФС прие предложението от доц. д-р Станимир Стоянов, ръководител на катедра "Компютърни системи" за приключване докторантурата на Лъчезар Стефанов Пашов, поради трагичен инцидент.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ