Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2006 година протокол № 40 / 08.02.2006    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 40 / 08.02.2006
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 40 / 08.02.2006

1. ФС избра след тайно гласуване Велика Николаева Кунева за задочен докторант по 01.01.02 Алгебра и теория на числата (Групови алгебри и кръстосани произведения) към катедра "Алгебра".

2. ФС избра след тайно гласуване Кирил Митев Филипов за задочен докторант по 01.01.12 Информатика (Системи за мобилно обучение) към катедра "Компютърна информатика".

3. ФС избра след тайно гласуване Иван Костадинов Ангелов за редовен докторант по 01.01.12 Информатика (Среди за електронно обучение) към катедра "Компютърни технологии ".

4. ФС избра проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов за научен ръководител на задочната докторантка Велика Николаева Кунева.

5. ФС избра доц. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на задочния докторант Кирил Митев Филипов.

6. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на редовния докторант Иван Костадинов Ангелов.

7. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2005 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): ст. ас. Иванка Георгиева Градева, гл. ас. Дойчин Тодоров Бояджиев, Ива Руменова Докузова, Емил Христов Дойчев, Тодорка Атанасова Глушкова, Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова.

8. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов да бъде отписан от докторантура с право на защитаот 05.02.2006 г. Емил Христов Дойчев, задочен докторант към катедра "Компютърни системи" на ФМИ.

9. ФС прие предложението на доц. д-р Васил Милушев да бъде записана в докторантура на самостоятелна подготовка Жанета Германова Германова по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика към катедра "Методика на обучението по математика и информатика".

10. ФС избра доц. д-р Васил Борисов Милушев за научен ръководител на докторантката Жанета Германова Германова;

11. ФС одобри следната тема на дисертационната работа на докторантката Жанета Германова Германова: "Усвояване на методи за доказване на неравенства в триъгълника за средното училище".

12. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за редовен асистент по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии" със срок 1 (един) месец от датата на обявяването му в Държавен вестник.

13. ФС избра Факултетна комисия по качеството към ФМИ с: председател - доц. д-р Манчо Христов Манев (от катедра "Геометрия") и членове - доц. д-р Георги Димитров Костадинов (от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения"), гл. ас. Йордан Йорданов Епитропов (от катедра "Алгебра"), гл. ас. Петър Кръстев Янков (от катедра "Реален анализ"), доц. д-р Веска Пенчева Нончева (от катедра "Приложна математика и моделиране"), гл. ас. Павлина Георгиева Иванова (от катедра "Компютърна информатика"), гл. ас. Иван Марков Димитров (от катедра "Компютърни системи"), гл ас. Стефка Йорданова Анева (от катедра "Компютърни технологии"), гл. ас. д-р Тони Кондева Чехларова (от катедра "Методика на обучението по математика и информатика")

14. ФС избра за учебната 2005/06 г следните хонорувани преподаватели: Пламен Любомиров Касабов (за водене на упражнения по учебната десциплина "Компютърни мрежи и комуникации", с хорариум 100 ч.); Даниела Тодорова Кънчева (за водене на упражнения по учебната десциплина "Бази от данни", с хорариум 100 ч.); Велизар Петков Благоев , инвестиционен посредник в "Маклер" (за водене на избираема дисциплина "Основи на борсовата търговия", хорариум 50 часа); Велика Николаева Кунева, докторант (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Алгебра" с 2 к . "Приложна математика", с хорариум 30 ч .); Анелия Василева Василева, студентка (за водене на упражнения по учебната дисциплина "ЛААГ" с 1 к . "Физика", с хорариум 30 ч.); Бедрие Рамаданова Чондурова, студентка (за водене на упражнения по учебната дисциплина "ЛААГ" с 1 к. "Инжeнерна физика", с хорариум 15 ч.); Елена Христова Стойчева (за водене на упражнения по английски език, с хорариум 240 ч.); Николай Величков Павлов, КОДАР ООД (за водене на и збираема дисциплина " Проектиране и разработка на разпределени приложения" (практикум), с хорариум 90 ч.) ; проф. д-р Димитър Игнатов Грибачев, ТУ-Варна (за водене на избираема дисциплина " Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки", с хорариум 90 ч.); Иван Костадинов Ангелов, докторант (за водене на Избираема дисциплина "Java - базирани технологии за сървърни приложения" (Практикум), с хорариум 90 ч.); доц. д-р Кольо Онков, АУ - Пловдив (за водене на избираема дисциплина" Бизнес информационни системи", с хорариум 90 ч.); Иван Деянов Давидов, програмист в D-Soft ООД (за водене на факултативна дисциплина "SQL технологии и разпределени бази от данни" (практикум), с хорариум 9 0 ч . ); Георги Соколов , програмист в ES Net Ltd ( за водене на факултативна дисциплина " Разработване на уеб-базирани приложения" (практикум), с хорариум 90 ч.); Николай Любомиров Манчев, старши консултант в Oracle Corporation (за водене на избираема дисциплина "Увод в Oracle 9i: SQL" (практикум), с хорариум 90 ч.); н. с. Емил Стойков Келеведжиев, ИМИ на БАН (за водене на избираема дисциплина "Задачи за състезания по информатика", с хорариум 90 ч .); доц. д-р Красимир Недялков Манев, ФМИ на СУ (за водене на избираема дисциплина "Задачи за състезания по информатика", с хорариум 90 ч.); Димитър Благоев Благоев (за водене на избираема дисциплина "Динамични страници с Jscript и PHP" (практикум), с хорариум 50 ч.); проф. д-р Петър Христов Бърнев, ИМИ на БАН (за водене на лекции по ИД "Принципи на езиците за програмиране", хорариум 90 ч.).

15. ФС прие следните предложения за докторантури (редовни и задочни) към ФМИ за учебната 2006/2007 година:

* Една редовна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика - системи за семантичен анализ и информационно търсене), към катедра "Компютърна информатика" с научен ръководител - доц. д.м.н. Георги Тотков;
* Една редовна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Електронно обучение - интелигентни системи за обучение), към катедра "Компютърна информатика" с научен ръководител доц. д.м.н. Георги Тотков;
* Една задочна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Информационно моделиране - езици и среди за моделиране на обучението) към катедра "Компютърна информатика" с научен ръководител - доц. д.м.н. Георги Тотков;
* Две задочни по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра "Компютърни технологии" с научен ръководител доц. д-р Асен Рахнев.

16. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на уч. 2005/06 г.:

А) Редовно обучение - Избрани глави от алгебрата (проф. д. м. н. Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски); Елементарни методи в теорията на числата (проф. д.м.н. Дойчин Толев); Векторен анализ (доц. д-р Георги Костадинов); Анализ на данни със статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева); Технология на вероятностното мислене (гл. ас. д-р Анна Велева - ФИСН, ПУ); Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Алгебрична теория на кодирането (проф. д.м.н. Нако Начев, гл. ас. Йордан Епитропов); Геометричен дизайн на криви и повърхнини (доц. д-р Манчо Манев); Принципи на езиците за програмиране (проф. д-р Петър Бърнев - БАН); Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO (доц. д-р Минчо Сандалски - ФИСН, ПУ); Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Евгения Ангелова); Увод в Oracle 9i: SQL (практикум) (Николай Манчев - старши консултант в Oracle Corporation); Бизнес информационни системи (д оц. д-р Кольо Онков - АУ); Задачи за състезания по информатика ( д оц. д-р Красимир Манев - ФМИ, СУ, н. с. Емил Келеведжиев - БАН); Проектиране и разработка на разпределени приложения (практикум) (Николай Павлов - програмист в КОДАР ООД, докторант във ФМИ на ПУ); Java - базирани технологии за сървърни приложения (практикум) (Иван Ангелов - програмист и интегратор в Travel Fusion, Великобритания, докторант във ФМИ на ПУ); Динамични страници с JScript и PHP (практикум ) (хон. ас. Димитър Благоев); Основи на борсовата търговия (Практикум) ( ас. Станка Хаджиколева, Велизар Благоев - инвестиционен посредник в МАКЛЕР); Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки ( проф. д-р Димитър Грибачев - ТУ-Варна); Английски език и съвременни културни събития (практикум) (гл. ас. Ваня Иванова); Английски език в разработването на образователни проекти (практикум) (гл. ас. Иван Шотлеков).

Б) Задочно обучение - Обща топология (доц. д-р Георги Костадинов), Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев), Приложни математически модели (доц. д-р Снежана Христова), Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев), Java-базирани технологии за сървърни приложения (практикум) (Иван Ангелов - програмист и интегратор в Travel Fusion , Великобритания, докторант във ФМИ на ПУ).


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ