Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2005 година протокол № 34 / 26.01.2005    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 34 / 26.01.2005
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 34 / 26.01.2005

1. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.06 Геометрия и топология към катедра "Геометрия" кандидатката Марта Костадинова Теофилова.

2. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.02 Алгебра и теория на числата към катедра "Алгебра" кандидатката ст. ас. Иванка Георгиева Градева.

3. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърна информатика" кандидата Чавдар Алексиев Джеферов.

4. ФС избра доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев (от ФМИ при ПУ) за научен ръководител на докторантката Марта Костадинова Теофилова.

5. ФС избра проф. д. м. н. Нако Ангелов Начев (от ФМИ при ПУ) за научен ръководител на докторантката Иванка Георгиева Градева.

6. ФС избра доц. д-р Георги Атанасов Тотков (от ФМИ при ПУ) за научен ръководител на докторанта Чавдар Алексиев Джеферов.

7. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за професор по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 2) към катедра "Реален анализ" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

8. ФС прие следните предложения за докторантури (редовни и задочни) към ФМИ за учебната 2005 / 2006 година:

* Една задочна по научната специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата (Групови алгебри и кръстосани произведения);
* Една задочна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Системи за мобилно обучение);
* Една редовна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика);
* Една редовна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Среди за виртуално обучение);
* Една редовна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Лингвистично моделиране в среди за виртуално обучение);
* Една редовна по научната специалност 01.01.12 Информатика (Среди за електронно обучение).

9. ФС прие предложението на доц. д-р Владимир Шкуртов да бъде отчислен от докторантура с право на защита задочния докторант Светослав Христосов Енков (към катедра "Компютърна информатика") поради изтичане срока на докторантурата.

10. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов да бъде отчислена от докторантура с право на защита задочната докторантка Даниела Рангелова Ранчева (към катедра "Компютърни системи") поради изтичане срока на докторантурата.

11. ФС прие предложението на проф. д. м. н. Христо Семерджиев да бъде прекъсната докторантурата (считано от 01.11.2004 г.) на Павлина Христова Атанасова, редовната докторантка към катедра "Приложна математика и моделиране", поради командироването u в Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия.

12. ФС одобри индивидуалния план за работа (ИПР) на Дойчин Тодоров Бояджиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна математика и моделиране" с научен ръководител доц. д-р Снежана Гочева.

13. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за преминаване на индивидуален план на обучение (считано от началото на Зимния триместър на уч. 2004/05 г.) на студента Петър Владимиров Щерев от ІІ курс спец. "Информатика" (задочно обучение), фак. № 0326544, с научен ръководител доц. д-р Асен Рахнев.

14. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов в учебния план на специалност "Информатика" (за ІІІ курс, редовно и задочно обучение) да бъдат направени следните постоянни промени, влизащи в сила от началото на учебната 2005/06 година:
# Дисциплината "Бази данни" от Зимния триместър на ІІІ курс да бъде преместена в Есенния триместър на същия курс.

* Профилиращата дисциплина № 2 от Зимния триместър на ІІІ курс да бъде преместена в Есенния триместър.
* Курсов проект 2 на ІІІ курс специалност "Информатика" от Есенния триместър да бъде преместен в Зимния триместър.
* Дисциплината "Софтуерни технологии" на ІІІ курс, специалност "Информатика" да бъде преместена от Пролетния триместър в Зимния триместър.
* Дисциплината "Изкуствен интелект" на ІІІ курс, специалност "Информатика" да бъде преместена от Есенния триместър в Пролетния триместър.

15. ФС избра за учебната 2004/05 г. следните хонорувани преподаватели: Иван Георгиев Минов (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Геометрия" с хорариум 60 ч.); Димитър Благоев Благоев (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Обектно-ориентирано програмиране" с хорариум 360 ч.); Никола Велизариев Вълчанов (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Обектно-ориентирано програмиране" с хорариум 360 ч.).

16. ФС приема рецензиите на акад. Иван Попчев и ст. н. с. д-р Аврам Моис Ескенази на учебника "Софтуерни технологии" с автори: Станимир Стоянов, Ася Стоянова - Дойчева, Емил Дойчев и Малина Трендафилова.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ