Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 5 / 16.01.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 5 / 16.01.2008

Днес, 16 януари 2008 год. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

      Присъстваха: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Снежана Гочева, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова,  доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, Тодор Чаушев (сист. админ. Към ФМИ), Владимир Темелков (председател на СС при ФМИ)..

    Отсъстваха: Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева, Иван Марков.

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на Факултетна комисия по качеството.
  2. Докторанти – отчети, отписване.
  3. Разни.

а) утвърждаване на хонорувани преподаватели;
б) информация за конкурсна сесия “Млади учени” 2008-09 г;
в) избор на Атестационна комисия към ФМИ;
г) информация за Избираемите дисциплини – Зимен триместър.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС избра Факултетна комисия по качеството към Факултета по математика и информатика в следния състав:
Председател: доц. д-р Снежана Георгиева Гочева - зам.-декан (от катедра "Приложна математика и моделиране");
Секретар: гл. ас. Стефка Йорданова Анева;
Членове: доц. д-р Георги Димитров Костадинов (от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения"), доц. д-р Веска Пенчева Нончева (от катедра "Приложна математика и моделиране"), гл.ас. д-р Добринка Костадинова Щърбева (от катедра "Геометрия"), гл.ас.д-р Добринка Василева Бойкина (от катедра "Методика на обучението по математика и информатика"), гл.ас. Йордан Йорданов Епитропов (от катедра "Алгебра"), гл. ас. Петър Кръстев Янков (от катедра "Реален анализ"), гл. ас. Павлина Георгиева Иванова (от катедра "Компютърна информатика"), гл. ас. Иван Марков Димитров (от катедра "Компютърни системи"), гл. ас. Стефка Йорданова Анева (от катедра "Компютърни технологии"), Иван Костадинов Ангелов (докторант: към катедра "Компютърни технологии") и Ангел Георгиев Даскалов (редовен студент по "Информатика").

2. ФС дава много висока оценка за дейността на предишната Факултетна комисия по качество към Факултета по математика и информатика и на нейния председател доц. д-р Манчо Манев.

3. ФС прие отчета за извършената работа през последния етап от докторантурата на гл. ас. Дойчин Тодоров Бояджиев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна математика и моделиране").

4. ФС прие предложението от проф. дмн Христо Семерджиев, ръководител на катедра "Приложна математика и моделиране" за отписване от докторантура, с право на защита на докторанта Дойчин Тодоров Бояджиев, поради изтичане срока на обучение.

5. ФС избра следните хонорувани преподаватели към ФМИ за учебната 2007/08 година: гл. ас. Паскал Димитров Балючев (за водене на часове по учебните дисциплини: "Училищен курс по математика 1" с 4ФМ, "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1Ф, "Алгебра" с 2ПМ и 1ФМ, с хорариум 250 часа); Христина Димитрова Недкова (студентка от 3-ти курс, спец. "Информатика", фак. № 0526081, за водене на упр. по дисциплината "Алгебрични структури от данни" през Зимния триместър, с хорариум 200 часа); Траян Атанасов Момков (студент от 3-ти курс, спец. "Информатика", фак. № 0526015, за водене на упр. по дисциплината "Алгебрични структури от данни" през Зимния триместър, с хорариум 200 часа); Йорданка Атанасова Стойнова (студентка от 2-ри курс, спец. "Математика и информатика", фак. № 0601181022, за водене на упр. по дисциплината "Обектно-ориентирано програмиране" с 1к,МИ през Зимния триместър, с хорариум 120 часа).

6. ФС избра комисия за атестация в следния състав: председател - доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов; членове - доц. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Антон Илиев Илиев.

7. ФС дава много добра оценка за дейността на предишната Атестационна комисия към Факултета по математика и информатика и на нейния председател проф. д-р Стоил Миховски, с голяма благодарност за свършената от него работа.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ