Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 6 / 13.02.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 6 / 13.02.2008

Днес, 13 февруари 2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев и студентката Михаела Бобилова.

доц. дмн Георги Тотков и Тодор Чаушев като ръководител катедра и ръководител звено.

Отсъствуват: доц.д-р Станимир Стоянов – София (DAAD-проект), доц.д-р Снежана Гочева – в чужбина, доц. д-р Георги Кулев – болен, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Елица Богутева и Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на Избираеми и Факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учeбната 2007/08 г.
  2. Докторанти.  
  3. Разни.

а)  предложение за присъждане на почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;
б)  предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по
01.01.12   Информатика към катедра “Компютърни технологии;
в)  новости във ФМИ
,  предложение за обявяване на 3 (три) конкурса за редовен асистент по 01.01.04 Математически анализ към катедра “Реален анализ;
г)  съобщения.

     РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми (редовно и задочно обучение) и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2007/08 година:

А) Редовно обучение - Аксиоматика на основните числови системи (проф. дмн Нако Начев и гл. ас. Йордан Епитропов); Тензорно смятане и приложението му в геометрията (доц. д-р Бистра Царева); Приложения на математиката в икономиката (доц. д-р Костадин Грибачев); Векторен анализ (доц. д-р Георги Костадинов); Избрани методи от елементарната математика (доц. д-р Неделчо Милев); Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Магията на простите числа (гл. ас. д-р Теменужка Пенева); Приложни задачи от математическия анализ (доц. д-р Милка Найденова); Сходимост и компактност в метрични пространства (гл. ас. д-р Боян Златанов); Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи (гл. ас. д-р Петър Копанов); Анализ на данни със статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева); Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO (доц. д-р Минчо Сандалски); Бизнес информационни системи (доц. д-р Кольо Онков); PHР - езикът на интернет (Практикум) (хон. ас. Христо Гетов, проектант в Wisdom.bg); Теория на множествата и математическа логика (доц. д-р Стояна Желева); Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки (проф. д-р Димитър Грибачев);
Б) Задочно обучение - Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Анализ на данни със статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева); Въведение в създаването на Уеб услуги (доц.д-р Антон Илиев и гл.ас.Анна Малинова);
В) Факултативни дисциплини - Руски език - ІІІ част (гл.ас. Петранка Савова).

2.ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2007 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): Марта Костадинова Теофилова, Иванка Георгиева Градева, Велика Николаева Кунева, Иван Костадинов Ангелов и Жанета Германо­ва Германова.

3. ФС прие оценките за работа през изтеклата 2006/07 учебна година на следните докторанти: Марта Костадинова Теофилова - отлична; Иванка Георгиева Градева - много добра; Велика Николаева Кунева - много добра; Иван Костадинов Ангелов - добра; Жанета Германо­ва Германова - много добра.

4. ФС прие предложенияиндивидуален план за работа на Евгения Делчева Ангелова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии" за периода 07.11.2007 - 07.11.2010 година.

5. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" предложението за присъждане на почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗАна Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" напроф.ИГОР ВИКТОРОВИЧ ПУЗИНИН, доктор на физико-математическите науки.

6. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за доцентпо научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна химия) към катедра "Компютърни технологии" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.


7. ФС прие да бъде възстановен на работа в катедра „Алгебра" ас. Емил Хаджиколев, поради освободено там щатно място

8. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 3 (три) асистентски места по научната специалност 01.01.04 Математически анализ, със срок на конкурса 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ