Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 9 / 02.07.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 9 / 02.07.2008

Днес, 2 юли 2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Снежана Гочева, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Георги Кулев, проф. дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, доц. дмн Георги Тотков (рък. катедра “Компютърна информатика) и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъствуват: доц.д-р Мария Аролска – в чужбина, доц.д-р Станимир Стоянов – в чужбина, доц. д-р Веска Нончева – специализация в София, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

Присъстващи – 27

Отсуствуващи – 8

Доц. Рахнев откри последното за 2007/08 година заседание на ФС на ФМИ.

Доц. Рахнев: откривам последният за тази учебна година факултетен съвет. Дневният ред беше предварително обявен. Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува. За протокола, „против”, „въздържали се” – няма.

След единодушно гласуване бе приет слeдния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Разни.

а)  приемане на Академичен календар за учебната 2008/09 година;

б)  молба от гл. ас. Христина Кулина за финансиране на годишните такси за обучение и разходите по предзащитата и защитата на дисертацията;

в) резултати от конкурса за “математик” към катедра “Реален анализ”;

г) частична промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и  информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години) .

д) приемане на такси за платените форми на обучение във ФМИ за  учебната  2008/09 година;

е) предложение за обявяване на конкурс за доцент по 01.01.04 Математически анализ към катедра “Комплексен анализ и диференциални уравнения”;

ж)  предложение за промяна на преподавател (Алгебра).

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложението от катера "Реален анализ" за промяна на дисертационната тема на Атанаска Тенчева Георгиева (редовен докторант в катедра "Реален анализ" от 1.03.1996 г. до 1.03.1999 г) както следва: от "Видове еквивалентности между импулсни и обикновени диференциални уравнения. Приближени методи за решаване на импулсни диференциални уравнения" дисертационната тема да бъде "Lp-еквивалентност между импулсни диференциални уравнения".

2. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2007/08:Иван Костадинов Ангелов, докторант към ФМИ (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Курсов проект 3" с ІІІ курс, спец. "Информатика" през Пролетния триместър на 2007/08 г., с хорариум 360 часа).

3. ФС прие предложението от катедра "Компютърни технологии" за продължаване на неплатения отпуск на гл. ас. д-р Петко Иванов Янев (от катедра "Компютърни технологии") до 30.06.2009 година.

4. ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за 2008/09 г. във Факултета по математика и информатика:
ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

* "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 720 лв.;
* "Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 720 лв.;
* "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 720 лв.;
* "Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 720 лв.;
* "Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 720 лв.;
* "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 520 лв.;
* "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 520 лв.;
* "Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 620 лв.;
* "Обучение по информационни технологии в начален етап (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 520 лв.
* "Обучение по информационни технологии в прогимназиален етап" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 520 лв.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

* "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.)- 2 семестриални такси по 320 лв.;
* "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 320 лв.

ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО МАТЕМАТИКА

* за провеждане на 40-часов курс - 220 лв.
* за провеждане на 80-часов курс - 420 лв.

5. ФС предлага да бъдат назначени следните двама, успешно представили се кандидати:
Вера Николова Маринова - Бончева (мн. добър 5.35) и Слав Иванов Чолаков (мн. добър 5.30).

6. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2008/2009 година.

7. ФС прие предложението за следната промяна в учебния план на специалност "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (магистър 1 и 2 години): обучението завършва с "Практико-приложен държавен изпит, който се състои в изнасянето и защита на разработени от студента уроци или защита на дипломна работа".

8. ФС одобри молбата от гл. ас. Христина Николова Кулина от катедра "Приложна математика и моделиране" за финансиране на годишните такси за обучение за срок от 4 години, считано от 1януари 2008 до 1 януари 2012 година (включително и при евентуалната им актуализация), както и разходите по предзащитата и публичната защита на дисертацията.

9. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за доцентпо научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Комплексен анализ) към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

10. ФС реши да се смени преподавателя по учебната дисциплина "Алгебрични структури" на специалност "Информатика".

11. ФС реши изпитът по учебната дисциплина "Алгебрични структури" (специалност "Информатика") през Ликвидационната сесия на учебната 2007/08 година да се проведе от комисия с преподаватели от катедра "Алгебра".

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ