Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 10 / 24.09.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 10 / 24.09.2008

Днес, 24.09.2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц. д-р Мария Аролска, доц.д-р Георги Кулев, проф. дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, доц. дмн Георги Тотков (рък. катедра “КИ” и Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъствуват: проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Снежана Гочева – в чужбина,, доц. д-р Манчо Манев – в чужбина, доц. д-р Веска Нончева – болнични, гл.ас. д-р Теменужка Пенева – в чужбина, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Частични промени в учебни планове.
  2. Утвърждаване на факултативни дисциплини за Есенен триместър на учебната 2008/09 г.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Разни.    

а)   предложение за назначаване на ½ щат на преподавател към катедра “Алгебра”;
б)   предложение за назначаване на ½ щат на преподавател към катедра “МОМИ”;
в)   докторанти – отчети;
г) брой записани студенти и информация за спец.“Приложна математика” (магистър, държавна поръчка;
д)   ремонт, кабинети, семинар.
е)  даване право на отговор на преподавател от катедра “Алгебра”.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалностите във ФМИ (бакалаври и магистри):

1) РЕШЕНИЕ: Оценяването на държавния изпит (писмен или защита на дипломна работа) да става само с цели числа (в сила от учебната 2008/09 г.).
2) РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебните планове (за бакалаври и магистри):
1. В учебните планове на всички бакалавърски специалности, кредитите за държавен изпит се променят на 10, а за магистърските - на 15 (съгласно НАРЕДБА № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл.10).
2. В дипломата за завършване на всяка специалност, дисциплината "Обзорни лекции" да бъде на отделен ред и в графата "форма на изпитване" да се постави "-". В преамбюла на учебните планове да се впише, че кредити за дисциплината "Обзорни лекции" се дават при успешно положен държавен изпит.

3. Във всички учебни планове в графа "форма на изпитване" думата "заверка" да се замени с "-".
4. В учебните планове на всички специалности в преамбюла да се промени изречението в 8ми абзац така: "Дисциплината спорт е факултативнадисциплина. Кредити от спорт се получават, ако студентът има оценка. В противен случай тези кредити могат да се набавят отдруги факултативни или от допълнителни избираеми дисциплини".
5. Формата на изпитване за дисциплината "Спорт" през пролетния триместър на ІІ курс да бъде променена на "текуща оценка".
6. В учебните планове на специалностите "Математика и информатика" и "Информатика" за редовно и задочно обучение броят на учебните дисциплини и кредитите по тях да е един и същ (съгласно Наредба № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл. 9).Уеднаквяването да стане поетапно по курсове.
7. На специалност "Математика и информатика", хорариумът на дисциплината "Хоспитиране" за редовно обучение да бъде променен от 0+30 на 0+0+30, а за задочно обучение от 0+20 на 0+0+20 и да завършва с "текуща оценка"; на дисциплината "Текуща педагогическа практика" за редовно обучение да бъде променено от 0+50 на 0+0+50, а за задочно от 0+30 на 0+0+30;
8. Един кредит се присъжда за 25-30 академични часа, а не астрономически (съгласно тълкование на Началника на Учебен отдел г-н Бойков на наредба № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, ал. 9).
9. В учебния план на магистърската специалност "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (2 години) дисциплината "Хоспитиране" да завършва с "текуща оценка".

10. В учебния план на магистърската специалност "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (1 и 2 години) да се промени последният ред по следния начин:

1. в графата "наименование на дисциплина" да се замени "Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит" с "Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа"; 2. в графата "хорариум" да се замени "0+40" с "-".

2.ФС утвърди следните факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2008/09 година: "Въведение в PHP.обектно-ориентирано програмиране" (Практикум), с лектори: Георги Ангелов Гроздев (управител на фирма "Вискомп"ЕООД, Проект мениджър, ръководител отдел "Програмиране" в "Euroweb Internet" GmbH, Дюселдорф, Германия), Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма "Вискомп"ЕООД) и"Руски език - 1 част", с лектор гл. ас. Петранка Стефанова Савова

3. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2008/09 година: проф. дпн Сава Иванов Гроздев (БАН), с хорариум 60 часа за ръководство на докторант; проф. дтн Стойчо Димитров Стойчев (ТУ, София), с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина "Теория на алгоритмите" през Есенния триместър (редовно обучение); Николай Величков Павлов (докторант във ФМИ), хорариум 120 часа в упражнения за ръководство на дипломанти; гл.ас. Петранка Стефанова Савова, хорариум 90 часа в упражнения за факултативна дисциплина "Руски език - 1 част", Есенен триместър (редовно обучение); Георги Ангелов Гроздев (управител на фирма "Вискомп"ЕООД, Проект мениджър, ръководител отдел "Програмиране" в "Euroweb Internet" GmbH, Дюселдорф, Германия), хорариум 50 часа в упр. за водене на факултативна дисциплина "Въведение в PHP. обектно-ориентирано програмиране" през Есенния триместър (редовно обучение); Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма "Вискомп" ЕООД), хорариум 50 часа в упражнения за водене на факултативна дисциплина "Въведение в PHP. обектно-ориентирано програмиране" през Есенния триместър (редовно обучение); Йорданка Атанасова Стойнова (студентка, ІІІ к. МИ, фак. № 0601181022), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини "Алгоритми и структури от данни", "Обектно-ориентирано програмиране" с 1 и 2 курс МИ (редовно и задочно) и с 2 к "Биоинформатика" (редовно); Иван Костадинов Ангелов (магистър, докторант) - с хорариум 360 часа за водене на избираема дисциплина "Java - базирани технологии за сървърни приложения" (Практикум) през Есенния триместър (задочно обучение) и упражнения по учебните дисциплини "Информационни технологии", "Програмиране и др.; Димитър Благоев Благоев (магистър, докторант), с хорариум 720 часа за водене на: избираема дисциплина "Динамични страници с JScript и PHP" (Практикум) през Есенния триместър (задочно обучение) и упражнения по учебните дисциплини "Разпределени приложения", "Основи на компютърната информатика", "Компютърна лингвистика, "Управление на проекти"; Елена Христова тодорова (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: "Информационни технологии в образованието", "Училищен курс по информационни технологии", "Училищен курс по информатика", "Интегриран практикум по информатика"; "Основи на компютърната информатика" и др.; Стелиана Тилчева Тилева (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: "Интегриран практикум по информатика", "Курсов проект"; Диляна Иванова Тоцева (студентка, 4 к, И, фак. № 0526045), с хорариум 560 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: "Интегриран практикум по информатика", "Основи на компютърната информатика" и др.; Антония Недялкова Ламбова (бакалавър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: "Информационни технологии", "Програмиране" и др.; Николай Велизариев Вълчанов (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: "Разпределени приложения", "Информационно моделиране" и др.; Радослав Радев Радев (бакалавър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини: "Разпределени приложения", "Информационно моделиране" и др.; гл. ас. Паскал Димитров Балючев, с хорариум 300 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Алгебра" с 1 курс "Математика и информатика" (редовно и задочно обучение) и "Приложна математика"; Радка Паскова Колева (студентка, 4 к, М, фак. № 0505002),с хорариум 50 часа в упр. за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1 к, "Инженерна физика" и 1 к, "Физика"; Стефан Илиев Божков (студент, 4 к, М, фак. № 0505017), с хорариум 50 часа в упр. за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1к, "Инженерна физика" и 1к, сп. "Физика"; гл. ас. д-р Петко Николаев Душков, с хорариум 600 часа за водене на лекции и упражнения по учеб­ните дисциплини - "Математически анализ 1" за сп. "Физика" - 1 курс (лекции +упраж­нения), "Математически анализ" за сп."Биоинформатика" - 2 курс (лекции и упражнения), "Математи­чески анализ 1" за сп. "Химия", задочно - 1 курс (лекции +упражнения) през І семестър;"Мате­ма­ти­чески анализ 2" за сп. "Физика" - 1 курс (лекции +упражнения), "Матема­ти­чески анализ 2" за сп. "Химия +Химия и физика" - 1 курс (упражнения), "Математически анализ 2" за сп. "Ком­пютърна химия" - 1 курс (упражнения), "Математически анализ 1" за сп. "Химия", задочно - 1 курс (лекции +упражнения).

4. ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" да бъде избран за гост-преподавател на половин щат във ФМИ за учебната 2008/09 година: доц. д-р Никола Петков Зяпков (от ШУ "Епископ Константин Преславски") - към катедра "Алгебра").

5. ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" да бъде избрана за гост-преподавател на половин щат във ФМИ за учебната 2008/09 година: ст.н.с.І ст. д-р Тони Кондева Чехларова - към катедра "Методика на обучението по математика и информатика").

6. ФС прие очет за извършената работа на Александър Пенев Пенев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи) през изтеклата 2007/08 година.

7. ФС прие оценка отличен за работата на докторанта Александър Пенев Пенев за изтеклата 2007/08 г.

8. ФС гласува да не се отмени решението от предното заседание на ФС на ФМИ (Протокол № 9 от 2.07.2008 г.), което гласеше: "ФС реши да се смени преподавателя по учебната дисциплина "Алгебрични структури" на специалност "Информатика".

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ