Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 29 / 18.06.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 29 / 18.06.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ (за учебната 2003 / 2004 г.)

протокол № 29 / 18.06.2004

 

1. ФС реши да бъде зачислена в докторантура на свободна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра" Компютърни системи" ст. ас. Ася Георгиева Стоянова -Дойчева ( от ФМИ при ПУ).

2.ФС реши да бъде зачислена в докторантура на свободна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра" Компютърни системи" гл. ас. Олга Добрева Рахнева (от УХТ - Пловдив).

3. ФС реши да бъде записан в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра" Компютърни технологии" гл. ас. Коста Андреев Гъров ( от ФМИ при ПУ).

4. ФС избра доц. д-р Станимир Недялков Стоянов (от ФМИ при ПУ) за научен ръководител на докторантките Ася Георгиева Стоянова-Дойчева и Олга Добрева Рахнева.

5. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев (от ФМИ при ПУ) и проф. дпн Сава Иванов Гроздев за научни ръководители на докторанта Коста Андреев Гъров .

6. ФС прие темата на дисертационната работа на докторантката Ася Георгиева Стоянова-Дойчева да бъде: " Подобряване архитектурата на наследени системи, чрез добре дефиниран процес на Refactoring ".

7. ФС прие темата на дисертационната работа на докторантката Олга Добрева Рахнева да бъде: "Разпределен клъстер за електронно тестване".

8. ФС прие темата на дисертационната работа на докторанта Коста Андреев Гъров да бъде: "Теория и практика на подготовката на изявени и талантливи ученици за участ ие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии ".

9. ФС одобри следните профилиращи избираеми дисциплини за ІІІ курс, специалност "Информатика" за учебната 2004/05 година:

• Есенен триместър - "Логическо и функционално програмиране", преподавател гл. ас. д-р Елена Сомова;

• Зимен триместър - "Програмиране на Java", преподавател доц. д-р Станимир Стоянов;

• Пролетен триместър - "Компютърни мрежи и комуникации", преподавател гл. ас. д-р Иван Ганчев.

10. ФС реши профилираща избираема дисциплина № 3 "Компютърни мрежи и комуникации" за ІІІ курс, специалност "Информатика" (Пролетен триместър) да стане основна дисциплина.

11. ФС прие учебните планове за следните магистърски програми:

• Едногодишна програма "Обучение по информатика и информационни технологии в училище";

• Двугодишна програма "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"

12. ФС прие предложението до АС на ПУ за утвърждаване на следните такси за платено обучение на студенти, квалификации, курсове и др. във ФМИ:

1). Такса в размер на 150 лева за проведения 60-часов кандидатстудентски курс по информатика.

2). Такси за платено обучение по магистърските програми във факултета, стартиращи през 2004/2005 учебна година:

• Информатика (1 година) - 2 семестриални такси по 550 лева;

• Информатика (2 години) - 4 семестриални такси по 550 лева, като завършилите ФМИ на ПУ заплащат само 3 семестриални такси и за тях е предвидена възможност при желание за засилена натовареност да приключат обучението си в рамките на една календарна година;

• Приложна математика (1 година) - 2 семестриални такси по 550 лева;

• Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 година) - 2 се­мес­триал­ни такси по 400 лева;

• Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 години) - 4 семестриални такси по 400 лева, като завършилите ФМИ на ПУ заплащат само 3 семестриални такси и за тях е предвидена възможност при желание за засилена натовареност да приключат обучението си в рамките на една календарна година;

3). Такси за платено обучение за допълнителните квалификации, стартиращи през 2004/2005 учебна година:

• Учител по информатика и информационни технологии - 2 семестриални такси по 200 лева;

• Учител по математика - 2 семестриални такси по 200 лева;

4). Такси за допълнително явяване на изпити за всички студенти от платените форми на обучение по магистърски програми или допълнителни квалификации, независимо кога са стартирали:

• За всяко допълнително явяване на изпит след редовна, поправителна и ликвидационна сесия - 50 лева.

• За всяко явяване на Държавен изпит след първата обявена дата в календарната година на семестриалното завършване - 100 лева.

13. ФС прие предложението за минимален брой обучаеми за провеждане на платена форма на обучение (включително бройки за държавна поръчка) - 15 души.

14. ФС избра следните ръководители за:

• 1-годишна магистърска програма по " Информатика " - доц. д-р Станимир Стоянов;

• 2-годишна магистърска програма по " Информатика " - доц. д-р Владимир Шкуртов;

• магистърска програма по " Приложна математика " - проф.д.м.н. Христо Семерджиев;

• магистърска програма по "Учител по информатика и информационни технологии" - доц. д-р Асен Рахнев;

• допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии " - гл. ас. Коста Гъров;

• допълнителна квалификация " Учител по математика " - доц. д-р Румяна Маврова;

15. ФС прие предложението от катедра "Геометрия" за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Райна Стефанова Балабанова с 2 (две) години, считано от 20.10.2004 г.

16. ФС прие предложението от катедра "Геометрия" за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев с още 1 (една) година, считано от 14.11.2004 г.

17. ФС прие молбата на доц. д-р Веска Пенчева Нончева (от катедра "Приложна математика и моделиране") за ползване на 8-месечен неплатен отпуск през периода 12.08.2004 г. - 01.04.2005 г.

18. ФС избра за хоноруван преподавател Димитър Благов Благоев (ІІ к, спец. "Информатика", фак. № 0226004) - за водене на упражнения по дисциплината "Обектно-ориентирано програмиране", с хорариум 100 часа.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ