Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 26 / 11.02.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 26 / 11.02.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 26 / 11.02.2004

1. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2003 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): Добринка Костадинова Грибачева, гл. ас. Асен Христов Христов, Мария Николова Брънчева, Ива Руменова Докузова, Павлина Христова Атанасова, Мирослава Кирилова Русева, Емил Христов Дойчев, Даниела Рангелова Ранчева , Лъчезар Стефанов Пашов, Тодорка Атанасова Глушкова, Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова, Татяна Стефанова Калчева, гл. ас. Светослав Христосков Енков, гл. ас. Тони Кондева Чехларова.

2. ФС прие предложението до ПВАК за получаване на права на научен съвет за провеждане на избори за хабилитиране за собствени нужди за научното звание "доцент" по следните специалности: 01.01.02 Алгебра и теория на числата, 01.01.04 Математически анализ, 01.01.05 Диференциални уравнения, 01.01.06 Геометрия и топология, 01.01.09 Изчислителна математика, 01.01.12 Информатика.

3. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ас. Емил Николов Хаджиколев от катедра "Компютърни системи" в научно звание "старши асистент".

4. ФС прие предложението на доц. д-р Васил Милушев за повишаване на ст. ас. д-р Добринка Василева Милушева - Бойкина от катедра "Методика на обучението по математика и информатика" в научно звание "главен асистент".

5 . ФС одобри следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния и триместър на уч. 2003/04 г.:

А) Редовно обучение - Компютърни методи в геометрията ( проф. д. м. н. Грозьо Станилов - Почетен доктор на ПУ ), Групови пръстени и кръстосани произведения (проф. д. м. н. Тодор Желязков и проф. д-р Стоил Миховски), Изграждане на динамични Web - сайтове с PHP и MySQL (доц. д-р Минчо Сандалски и гл. ас. Галина Илиева, ФИСН на ПУ), Геометрични модели на Вселената (доц. д-р Костадин Грибачев), Текстови бази от данни (доц . д-р Владимир Димитров , ФМИ на СУ), Равномерно разпределени редици и анализ (проф. д-р Петко Пройнов), Тензорно смятане и приложението му в геометрията (доц. д-р Бистра Царева), Моделиране в компютърната графика (доц. д-р Славян Сапарев, ТУ - Филиал Пловдив), Системен анализ (доц. д-р Димчо Димов), Алгебрична теория на кодирането (проф. д. м. н. Нако Начев и гл. ас. Йордан Епитропов), Инфор­ма­ционно и компютърно моделиране (доц. д-р Антон Илиев), Философия и математика за безкрайността (проф. д-р Станчо Димиев, ИМИ на БАН), Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева и ст. ас. Христина Кулина), Векторен анализ (доц. д-р Георги Костадинов), Теория на стойността в пазарната икономика (гл. ас. д-р Боян Златанов), Езици за програмиране (проф. д-р Петър Бърнев, ИМИ на БАН), Адитивни задачи в теорията на числата (доц. д. м. н. Дойчин Толев), Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев, ФИСН на ПУ), Мениджмънт и финанси (Антон Войнов, експерт по мениджмънт и финанси в консултантска фирма ТЕД 2001) , Комбинаторика (ст. н. с. ІІ ст. Емил Колев, ИМИ на БАН);

Б) Задочно обучение - Кинематичен метод в геометрията (доц. д-р Неделчо Милев), Неравенства (доц. д. м. н. Дойчин Толев), Финансова математика - доц. д-р Андрей Захариев, Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева и ст. ас. Христина Кулина), Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Евгения Ангелова);

В) Факултативни дисциплини - Интелигентна обработка на данни (Георги Василев Фурнаджиев), Теория на компресията (Николай Любомиров Манчев), Въведение в езика Action ScriptMX за MX (Мая Василева Стойкова),Проектиране и изграждане на Уеб базирана информационна система (Георги Иванов Стоев);
Г) за спец."Физика и математика " - Координатен метод ( доц. д-р Райна Балабанова), Задачи за построение в геометрията (доц. д-р Евстати Павлов), Математически анализ в училищния курс по математика (доц. д-р Георги Кулев), Алгебрична топология (доц. д-р Милка Найденова).

6. ФС избра за учебната 2003/04 год. следните хонорувани преподаватели и лектори: проф. д. м. н. Грозьо Станилов Иванов (за водене на ИД "Компютърни мрежи в геометрията", с хорариум 130 ч.), проф. д-р Петър Христов Бърнев (за водене на ИД "Езици за програмиране", с хорариум 130 ч.), проф. д-р Станчо Генчев Димиев (за водене на ИД "Философия и математика за безкрайността", с хорариум 130 ч.), доц. д-р Владимир Димитров (за водене на ИД "Текстови бази от данни", с хорариум 130 ч.), ст. н. с. ІІ ст. д-р Емил Стефанов Колев (за водене на ИД "Комбинаторика", с хорариум 130 ч.), доц. д-р Славян Стефанов Сапарев (за водене на ИД "Моделиране в компютърната графика", с хорариум 130 ч.), Николай Димитров Дичев (за водене на упражнения по дисциплината Геометрия, с хорариум 100 ч.), Марта Костадинова Теофилова (за водене на упражнения по дисциплината Геометрия, с хорариум 100 ч.), Цветелина Георгиева Кръстева (за водене на упражнения по дисциплината Геометрия, с хорариум 50 ч.), Мая Василева Стойкова (за водене на ФД "Въведение в езика ActionScript MX за Flash MX " през Зимния триместър, с хорариум 80 ч.), Георги Василев Фурнаджиев (за водене на ФД "Интелигентна обработка на данни" през Зимния триместър, с хорариум 100 ч.), Николай Любомиров Манчев (за водене на ФД "Теория на компресията" през Зимния триместър, допълнителен хорариум 30 ч.), Георги Иванов Стоев (за водене на ФД "Проектиране и изграждане на Уеб базирана инфорационна система" през Пролетния триместър, с хорариум 80 ч.), Петър Стоянов Събев (за водене на упр. по дисциплините УКИИТ и Курсов проект, с хорариум 200 ч.), Дамян Димитров Митев (за водене на упражнения по дисциплините УКИИТ, Курсов проект и Алгоритми и структури от данни, с хорариум 360 ч.), Никола Велизариев Вълчанов (за водене на упражнения по дисциплините УКИИТ и Курсов проект, с хорариум 200 ч.), Стефан Тодоров Джукелов (за водене на упражнения по дисциплините Теория на вероятностите и математическа статистика и ИД "Интерактивна математика", с хорариум 100 ч.), Елена Михайлова (за водене на упражнения по дисциплините Числени методи 2 и ИД "Интерактивна математика", с хорариум 100 ч.), Григор Стефанов Лекаров (за водене на упражнения по дисциплините Обектно-ориентирано програмиране и Езици за програмиране, с хорариум 360 ч.), Мариана Соколова Цветанова (за водене на упражнения по дисциплините Обектно-ориентирано програмиране и Езици за програмиране, с хорариум 360 ч.), Ивета Георгиева Георгиева (за водене на упражнения по дисциплините Алгоритми и структури от данни и Езици за програми­ране, , с хорариум 360 ч.), Иван Деянов Давидков (за водене на упр. по дисциплините Алгоритми и структури от данни и Езици за програми­ране, с хорариум 360 ч.), Антон Войнов (за водене на ИД "Мениджмънт и финанси" през Пролетния триместър, с хорариум 130 ч.), доц. д-р Минчо Пенков Сандалски (за водене на ИД " Изграждане на динамични Web - сайтове с PHP и MySQL " през Пролетния триместър, с хорариум 130 ч.).

7. ФС прие предложението доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова да бъде избрана за член на Университетския съвет за култура (УСК) към ПУ "Паисий Хилендарски", като представител на ФМИ.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ