Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 21 / 19.02.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 21 / 19.02.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 21 / 19.02.2003

1. ФС избра след тайно гласуване за редовен асистент по 01.01.04 Математически анализ към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения" кандидата д-р Теменужка Пенева Пенева.

2. ФС избра след тайно гласуване за редовен докторант по 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика) към катедра "Компютърна информатика" кандидата Татяна Стефанова Калчева.

3. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект) към катедра "Компютърни системи" кандидата Тодорка Атанасова Глушкова.

4. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект) към катедра "Компютърни системи" кандидата Лъчезар Стефанов Пашов.

5. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.12 Информатика (Софтуерни технологии) към катедра "Компютърни системи" кандидата Малина Георгиева Трендафилова.

6. ФС избра след тайно гласуване за задочен докторант по 01.01.12 Информатика (Софтуерни технологии) към катедра "Компютърни системи" кандидата Георги Николов Чолаков.

7. ФС прие програми за писмен държавен изпит за специалност Информатика (магистри - обучение 1 г.) и специалност Информатика (магистри - обучение 2 г.).

8. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на уч. 2002/03 г.:
А) Редовно обучение - Геометрични модели на Вселената (доц. д-р К. Грибачев), Групови пръстени и кръстосани произведения (проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р Ст. Миховски), Инвестиции и инвестиционни технологии (доц. д-р А. Захариев), Избрани оптимизационни модели и приложения (доц. д-р А. Рахнев, гл. ас. Т. Дичева), Информационно и компютърно моделиране (гл. ас. д-р А. Илиев), Английски език за пътуване и туризъм (ст. преп. Шотлеков), Обектно-ориентирано програмиране с Delphi (доц. д-р Хр. Крушков), Алгебрична теория на кодирането (доц. д. м. н. Н. Начев, гл. ас. Й. Епитропов), Системен анализ (доц. д-р Д. Димов, ас. А. Пенев), Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р М. Сандалски), Културологични и социални проблеми на математиката и информатиката (проф. д-р С. Димиев), Числено интегриране на функции (проф. д-р П. Пройнов), Събитийно програмиране (доц. д-р Вл. Шкуртов, ас. С. Анева), Моделиране в компютърната графика (доц. д-р С. Сапарев), Теория на кодирането (ст. н. с. ІІ ст. д-р Е. Колев); Практикум по Java програмиране (хон. преп. Н. Манчев).
Б) Задочно обучение - Инвестиции и инвестиционни технологии (доц. д-р А. Захариев),
Неравенства (проф. д-р П. Пройнов).

9. ФС избра за учебната 2002/03 год. следните хонорувани преподаватели: Даниела Стоянова Чаушкова (упражнения по Информатика с хорариум 360 ч.), Цветанка Димитрова Ланджева и Васил Иванов Василев (упр. по английски език с хорариум 200 часа), ст. н. с. ІІ ст. д-р Емил Колев (лекции по Теория на кодирането с хорариум 130 часа); Николай Манчев (Практикум по Java програмиране с хорариум 130 часа).

10. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2002 г. на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): Добринка Костадинова Грибачева, ст. ас. Асен Христов Христов, Мария Николова Брънчева, Павлина Христова Атанасова Мирослава Кирилова Русева, Емил Христов Дойчев, Румяна Иванова Парушева, Даниела Рангелова Ранчева, Томи Георгиев Георгиев, Александър Емилов Казанджиев, Елена Петрова Сомова.

11. ФС реши да бъдат отчислени с право на защита задочните докторанти Александър Емилов Казанджиев и Томи Георгиев Георгиев.

12. ФС реши по молба на задочния докторант Петър Атанасов Вълков да му бъде прекъсната докторантурата по семейни причини, считано от 01.03.2003 г. до 01.03.2004 г..

13. ФС прие с тайно гласуване предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ас. Ася Георгиева Стоянова - Дойчева от катедра "Компютърни системи" в научно звание "старши асистент".

14. ФС реши да се внесе на АС на ПУ предложението: да се присъди на проф. д. м. н. Грозьо Станилов Иванов званието ПОЧЕТЕН ДОКТОР НА ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ".

15. ФС прие рецензиите на учебното пособие Методи и методика за решаване на задачи от училищния курс по алгебра и анализ, част ІІ (под научното ръководство на доц. д-р Васил Милушев).

16. ФС избра за рецензенти: проф. д. м. н. Т. Желязков и проф. д-р П. Пройнов - на Ръководство по Теория на числата, доц. д-р К. Грибачев и гл. ас. д-р М. Стайкова - на Учебник по Синтетична геометрия, доц. д-р С. Табакова и гл. ас. д-р А. Илиев - на Ръководство по Числени методи I, проф. д. м. н. Хр. Семерджиев и доц. д-р Д. Дончев - на Ръководство по Теория на вероятностите и статистика.

17. ФС реши във връзка с инициативата на Общобългарска фондация "Тангра ТанНакРа" за построяване на паметник на Джон Атанасов по случай 100 години от рождението му:
- да дари 300 лв. (от план-сметката за магистри) за построяване на паметника;
- да предложи на АС на ПУ да вземе решение за отпускане на финансова помощ за построяването на паметника;
- да апелира студентите и преподавателите да се включат доброволно в подписката на Общобългарска фондация "Тангра ТанНакРа" за внасяне на лични дарения за построяването на паметника.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ