Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 23 / 11.06.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 23 / 11.06.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 23 / 11.06.2003

1. ФС прие предложението на доц. д-р Иванка Касандрова за повишаване на ас. д-р Теменужка Пенева Пенева от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения" в научно звание "главен асистент".

2. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ст. ас. Юри Тодоров Хоптериев от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "главен асистент".

3. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ас. Стефка Йорданова Анева от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "старши асистент".

4. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ас. Анна Атанасова Малинова от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "старши асистент".

5. ФС прие предложението до АС при ПУ за утвърждаване на следните семестриални такси за обучение по магистърските програми и допълнителните квалификации на студентите във ФМИ с прием през 2003 г.
І. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
- 1-годишна магистърска програма по ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
(редовно обучение, прием за завършили Математика, Математика и информатика, Приложна математика (бакалавър), Физика, Физика и математика, Инженерна физика)
2 семестриални такси по 390 лева

- 1-годишна магистърска програма по ИНФОРМАТИКА
(редовно обучение, прием за бакалаври по Информатика или Информационни технологии)
2 семестриални такси по 490 лева

- 2-годишна магистърска програма по ИНФОРМАТИКА
(редовно обучение, прием за завършили Математика,Приложна математика, Математика и информатика,Физика, Физика и математика, Инженерна физика, както и инженерна или икономическа специалност)
4 семестриални такси по 490 лева за незавършили ФМИ на ПУ
3 семестриални такси по 490 лева за завършили ФМИ на ПУ


ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО ..."

- 1-годишно задочно обучение
2 семестриални такси по 190 лева


5. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов да бъде отчислена от докторантура без право на защита задочната докторантка Милена Янчева Кюмюрджиева (към катедра "Компютърни системи"), считано от 2 май 2003.

6. ФС прие темата на дисертационната работа на задочния докторант Георги Николов Чолаков да бъде: "Разработване на система за измервания и оценки на технологията Malina"

7. ФС прие темата на дисертационната работа на задочната докторантка Малина Георгиева Трендафилова да бъде: "Модели и архитектури за изграждане на интелигентни потребителски интерфейс".

8. ФС прие темата на дисертационната работа на задочната докторантка Тодорка Атанасова Глушкова да бъде: "Интегриран модел за електронно обучение в средните училища".

9. ФС прие темата на дисертационната работа на задочния докторант Лъчезар Стефанов Пашов да бъде: "Модели за електронни услуги, базиращи се на еволюционни стратегии".

10. ФС прие индивидуалните планове за работа на зачислените към катедра "Компютърни системи" задочни докторанти Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова, Тодорка Атанасова Глушкова и Лъчезар Стефанов Пашов (за периода 01.03.2003 г. - 01.03.2007 г.)

11. ФС прие предложението на доц. д-р А. Рахнев за преминаване на индивидулен план на обучение (считано от началото на уч. 2003/04 г.) на студента Петър Стоянов Събев, фак. № 0126022, ІІ к., спец. "Информатика" под ръководството на гл. ас. Коста Гъров.

12. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за следната частична промяна в Учебния план за ІІІ курс, специалност "Информатика" - ред. обочение: профилиращата избираема дисциплина 3 да се утвърди като "Компютърни мрежи и комуникации".

13. ФС прие рецензиите на учебното помагало "Ръководство за решаване на задачи по комплексен анализ" (с автори доц. д-р Иванка Касандрова и гл. ас. д-р Теменужка Пенева).

14. ФС реши да предложи на АС при ПУ "Паисий Хилендарски" да отложи разглеждането и приемането на "Правилник за организация и осигуряване на дистационно обучение в ПУ "Паисий Хилендарски" до окончателното приемане на "Наредбата за държавни изисквания относно организацията и провеждането на дистационна форма на обучение от висшите училища".

15. ФС прие предложението на доц. д-р Снежана Гочева да бъде утвърдена следната КОМИСИЯ по изпълнение на спечеления проект към ЦКСОУВО към МОН на тема "Внедряване на лаборатория за интерактивни професионални системи в обучението по математика":
1. доц. д-р Снежана Георгиева Гочева - ръководител на проекта
2. доц. д-р Асен Кънчев Рахнев - координатор на проекта
3. доц. д-р Димитър Георгиев Мекеров
4. проф. д. м. н. Христо Илиев Семерджиев
5. доц. д-р Георги Костадинов Кулев
6. доц. д-р Неделчо Велев Милев
7. гл. ас. д-р Веска Пенчева Нончева
8. гл. ас. д-р Антон Илиев Илиев
9. ст. ас. Анна Атанасова Малинова
10. маг. Тодор Георгиев Чаушев.

16. ФС прие предложението на доц. д-р Снежана Гочева да се приведе сумата 6 700 лв. (шест хиляди и седемстотин лева) за кофинансиране от страна на ФМИ на проекта към ЦКСОУВО към МОН на тема "Внедряване на лаборатория за интерактивни професионални системи в обучението по математика", съгласно предварителното решение на ФС и подписания договор с ЦКСОУВО, която е 18 % от общата стойност за факултета, възлизаща на 36 900 лева.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ