Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол №11 / 18.11.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №11 / 18.11.2020

ПРОТОКОЛ № 11 / 18.11.2020 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 18 ноември 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. във 2. аула се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска.

С конферентна връзка чрез Google Meet се включиха следните преподаватели: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.

Редуцирани: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов (гост-преподавател от 01.10.2020 г.) и доц. д-р Веска Пенчева Нончева (пенсиониран преподавател от 01.11.2020 г.).

Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 3 ; Присъстващи – 29.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Отчети на Факултетни комисии.
4) Хонорувани.
5) Разни.
6) Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2020/2021 г., редовно и задочно обучение:

I. Редовно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

задължителна за ИТМОМ и МИИТ 3 к.

доц. д-р Стефка Анева,

гл. ас. д-р Елена Тодорова

2.  

Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ

задължителна за ИТМОМ и МИИТ 4 к.

проф. д-р Коста Гъров,

доц. д-р Ивайло Старибратов,

докторант Ивелина Велчева

3.  

От нула до безкрайност

за всички

доц. д-р Марта Теофилова,

хон. ас. д-р Елена Толстошеева, Quality Engineer (Sensata Technologies, Plovdiv)

4.  

Български и европейски технологични решения в строителство, недвижими имоти, медицина, туризъм, социални бизнеси, образование и свързани сектори

за всички

доц. Николай Павлов,

хон. ас. Силвия Павлова

5.  

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

6.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

7.  

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц. д-р Георги  Костадинов

8.  

Компютърна математика и софтуер

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева,

доц. д-р Христина Кулина,

гл. ас. д-р Атанас Иванов

9.  

Линейни оператори във функционални пространства

за всички

доц. д-р Атанаска Георгиева

10.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

11.  

Метрични пространства

за всички

проф. д-р Боян Златанов

12.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,

док-т Николай Чочев

13.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,

гл. ас. д-р Мариана Крушкова

14.  

Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS

за всички

проф. д-р Ангел Голев,

ас. Хасан Гюлюстан

15.  

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев

16.  

Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,

докт. Костадин Йотов

17.  

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,

хон. преп. д-р Владимир Вълев

18.  

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,

ас. Виктор Матански

19.  

Програмиране с Python

за спец. Инф., БИТ, СТД, СИ

доц. д-р Николай Павлов,

хон. ас. Виктор Белчев

20.  

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,

хон. ас. Стефан Тафков

21.  

Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,

док-т Минчо Симов

22.  

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

за всички

доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад)

23.  

Бизнес право, II част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив)

24.  

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

задължителна за
3. ИТМОМ

и 3. МИИТ

проф. д-р Минчо Сандалски

 

IІ. Задочно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

2.  

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц. д-р Георги  Костадинов

3.  

 

Компютърна математика и софтуер

 

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева,

доц. д-р Христина Кулина,

гл. ас. д-р Атанас Иванов

4.  

Метрични пространства

за всички

проф. д-р Боян Златанов

5.  

Програмиране с Python

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,

гл. ас. д-р Димитър Благоев

6.  

Графови бази данни с Neo4j

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,

хон. ас. Мария Борисова

7.  


Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,

ас. Виктор Матански

8.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова

9.  

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,

док-т Тодор Тодоров

10.  

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

доц. д-р Светослав Енков

 

11.  

Сделки и Интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,

хон. ас. д-р Владимир Вълев

12.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

13.  

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

14.  

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

15.  

Фрактална теория на финансовите пазари

за всички

проф. дмн Манчо Манев,

гл. ас. д-р Асен Христов

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие да отпаднат следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на уч. 2020/2021 година от предложения списък за:

 • редовно обучение: „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)“, с лектор гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева, тъй като такава дисциплина се преподава във всички информатични специалности, в спец. МИИТ и спец. ИТМОМ; „Следене и управление на космически апарати (с Java)“, с лектори гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов, „Уеб програмиране с JavaScript и jQuery“, с лектори гл. ас. д-р Георги Пашев и ас. Юри Хоптериев, тъй като нямат за титуляр хабилитиран преподавател.
 • задочно обучение: „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)“, с лектор гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева, тъй като такава дисциплина се преподава във всички информатични специалности.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 25.11.2020 г. (сряда) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 4: Проф. Голев напомни: в срок до 25.11.2020 г. (сряда) е необходимо ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2020/2021 година) в 2 (два) екз.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за утвърждаване на нови учебни програми за следните дисциплини от магистърските програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.):

Име на дисциплина

Триместър

Специалност „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“

 1.

Психология

Есенен

 2.

Приобщаващо образование

Есенен

 3.

Педагогика

Зимен

 4.

Училищен курс по информатика

Зимен

 5.

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Зимен

 6.

Хоспитиране

Зимен

 7.

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А –

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

Зимен

 8.

Училищен курс по информационни технологии

Пролетен

 9.

Факултативна дисциплина

„Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии“

Пролетен

 10.

Текуща педагогическа практика

Пролетен

 11.

Стажантска практика

Пролетен

 12.

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б –

Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание

Пролетен

Специалност „Педагогика на обучението по математика“

 1.

Психология

Есенен

 2.

Приобщаващо образование

Есенен

 3.

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А

Изучаване на системи уравнения в училище

Есенен

 4.

Педагогика

Зимен

 5.

Методика на обучението по математика

Зимен

 6.

Хоспитиране 

Зимен

 7.

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А

Общологически и частно математически методи  за решаване на задачи 

Пролетен

 8.

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б

Методи и методика за съставяне на математически задачи

Пролетен

 9.

Текуща педагогическа практика 

Пролетен

 10.

Стажантска практика

Пролетен

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение за разпределението на дисциплини по катедри във връзка със закриването на катедра „Приложна математика и моделиране“:
1. Катедра Математически анализ става отговорна катедра за:

-          Компютърни числени методи – Информатика 4 к.

-          Компютърни числени методи – Информатика 4 к. зад.

-          Компютърни методи на числения анализ – Приложна математика 3 к.

-          Изчислителна математика 1 – Бизнес математика 3 к.

-          Числени методи – Математика 3к.

-          Числени методи – МИИТ 3к.

-          Числени методи – ИТМОМ 3к.

-          Изчислителна математика 2 – Бизнес математика 4 к.

-          Числено решаване на диференциални уравнения – Приложна математика 4 к.

-          Приложна математика – БИТ 1 к.

-          Приложна математика – БИТ 1 к., задочно

-          Приложна математика 2 – СТД 4 к.

-          Приложна математика 2 – СТД 4 к., задочно

-          Теория на вероятностите – Бизнес математика 2 к.

-          Теория на вероятностите – Приложна математика 2 к.

-          Математическа статистика – Бизнес математика 3 к.

-          Математическа статистика – Приложна математика 3 к.

-          Теория на вероятностите и математическа статистика – Математика 2 к.

-          Теория на вероятностите и математическа статистика – МИИТ 2 к.

-          Теория на вероятностите и математическа статистика – ИТМОМ 2 к.

-          Вероятности и приложна статистика – Софтуерно инженерство 3 к.

-          Вероятности и приложна статистика – Софтуерно инженерство 3 к., задочно

-          Статистически методи за вземане на решения  – Бизнес математика 4 к.

-          Статистически софтуер  – Бизнес математика 3 к.

-          Статистически софтуер  – Приложна математика 4 к.
2.       Катедра Алгебра и геометрия става отговорна катедра за:

-          Софтуерни системи по математика – СТД 1 к.

-          Софтуерни системи по математика – СТД 1 к. зад.

-          Софтуерни системи по математика – Бизнес математика 1 к. 

-          Математическо оптимиране – Математика 4к. 

-          Математическо оптимиране – Приложна математика 4к. 

-          Оптимизационни модели в икономиката – БИТ 4 к. 

-          Оптимизационни модели в икономиката – БИТ 4 к. зад. 

-          Оптимизационни модели в икономиката – Бизнес математика 3 к. 

-          Иконометрия – Бизнес математика 2 к. 

-          Маркетингови изследвания – Бизнес математика 3 к.
3.  Катедра Алгебра и геометрия става отговорна катедра за:

-          Маркетинг и маркетингови информационни системи – БИТ 2 к., задочно
4.  Катедра Компютърни техологии става отговорна катедра за:

-          Теория на игрите и икономическо поведение – Бизнес математика 3 к. 

-          Теория на игрите – Математика 4 к. 

-          Теория на игрите – Приложна математика 4 к.
5.  Катедра Компютърни технологии отговаря в срок от 3 години (до учебната 2023/2024 включително) за:

-          Вероятности и приложна статистика – Информатика 3 к.;

-          Вероятности и приложна статистика – Информатика 3 к., задочно,

след което, отговорна катедра за тези дисциплини става катедра Математически анализ.

Забележка: много от изброените дисциплини се водят слято за някои специалности, но в този списък всички дисциплини са изброени поотделно съгласно съответните учебни планове.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за утвърждаване на актуализирани учебни програми на учебните дисциплини, преминали от закритата катедра „Приложна математика и моделиране“ към катедра „Алгебра и геометрия“ по следните учебни дисциплини:

а) за бакалаври, задочно обучение:

 • Оптимизационни модели в икономиката, спец. „Бизнес информационни технологии и дизайн“, III курс, задочно обучение
 • Софтуерни системи по математика, спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, задочно обучение, бакалаври.

б) за бакалаври, редовно обучение:

 • Софтуерни системи по математика, спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, редовно обучение, бакалаври
 • Математическо оптимиране, спец. „Математика“, IV курс, редовно обучение, бакалаври;
 • Математическо оптимиране, спец. „Приложна математика“, IV курс, редовно обучение, бакалаври;
 • Оптимизационни модели в икономиката, спец. „Бизнес информационни технологии и дизайн“, III курс, редовно обучение, бакалаври;
 • Теория на игрите и икономическо поведение, спец. „Бизнес математика“, III курс, редовно обучение, бакалаври;
 • Иконометрия, спец. „Бизнес математика“, II курс, редовно обучение, бакалаври;
 • Софтуерни системи по математика, спец. „Бизнес математика“, I курс, редовно обучение, бакалаври;
 • Теория на игрите, спец. „Математика“, IV курс, редовно обучение, бакалаври.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за утвърждаване на нови учебни програми за следните дисциплини от магистърската програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.):

а) Задължителни дисциплини:

 • Училищен курс по алгебра;
 • Училищен курс по геометрия;

б) Избираеми дисциплини:

 • Извънкласна работа по математика;
 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика;
 • Нестандартни математически задачи;

в) Факултативна дисциплина:

 • История на математиката.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за утвърждаване на нови учебни програми за следните избираеми дисциплини от новата магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) от професионално направление 1.3.:

 • Извънкласна работа по математика, I курс, редовно обучение;
 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, I курс, редовно обучение;
 • Нестандартни математически задачи, I курс, редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Математически анализ" за утвърждаване на следните актуализирани учебни програми:

 • Компютърни числени методи – Информатика 4. к.
 • Компютърни числени методи – Информатика 4. к. задочно
 • Компютърни методи на числения анализ – Приложна математика 3. к.
 • Изчислителна математика 1 – Бизнес математика 3. к.
 • Числени методи – Математика 3. к.
 • Числени методи – МИИТ 3. к.
 • Числени методи – ИТМОМ 3. к.
 • Изчислителна математика 2 – Бизнес математика 4. к.
 • Числено решаване на диференциални уравнения – Приложна математика 4. к.
 • Приложна математика – БИТ 1. к.
 • Приложна математика – БИТ 1. к., задочно
 • Приложна математика 2 – СТД 4. к.
 • Приложна математика 2 – СТД 4. к. зад.
 • Теория на вероятностите – Бизнес математика 2. к.
 • Теория на вероятностите – Приложна математика 2. к.
 • Математическа статистика – Бизнес математика 3. к.
 • Математическа статистика – Приложна математика 3. к.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика – Математика 2. к.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика – МИИТ 2. к.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика – ИТМОМ 2. к.
 • Вероятности и приложна статистика – Софтуерно инженерство 3. к.
 • Вероятности и приложна статистика – Софтуерно инженерство 3. к. задочно
 • Статистически методи за вземане на решения  – Бизнес математика 4. к.
 • Статистически софтуер  – Бизнес математика 3. к.
 • Статистически софтуер  – Приложна математика 4. к.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Математически анализ“ за утвърждаване на учебните програми за следните нови учебни дисциплини:

 • Училищен курс по анализ  – Педагогика на обучението по математика (1 г.) към Педагогическия факултет, за магистри;
 • Компютърна математика и софтуер – избираема дисциплина.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за утвърждаване на следните учебни програми за ОКС „бакалавър“:

Специалност

Дисциплина

Вид обучение

Курс, Триместър

1.

Информатика

Вероятности и приложна статистика

Редовно и задочно

III, Б

 2.

Приложна математика

Терия на игрите

Редовно

IV, Б

 3.

Математика

Терия на игрите

Редовно

IV, Б

 4.

Бизнес математика

Терия на игрите и икономическо поведение

Редовно

III, Б

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за утвърждаване на следните учебни програми за ОКС „магистър“:

Специалност

Дисциплина

Вид обучение

Курс, Триместър

1. 

Педагогика на обучението по математика

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Редовно

I, A

 2.

Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Редовно

I, A

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за утвърждаване на учебна програма за избираемата дисциплина Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin“ за ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: Във връзка със закриването на катедра „Приложна математика и моделиране“ да се прехвърлят (зачислят) следните докторанти към катедра „Математически анализ“, чиито научни ръководители са се преместили в тази катедра:

1. Стефани Апостолова Панайотова, редовен докторант с научни ръководители проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Павлина Атанасова.

2. Мариана Радкова Колева-Петрова, редовен докторант с научни ръководители проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина.

3. Ивайло Владимиров Боюклиев, редовен докторант с научни ръководители проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: Процедурите по предварителната защита на отчислените с право на защита докторанти Димитър Васков Фиданов,  с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и Антоанета Петрова Йорданова, с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева да се осъществят в катедра „Математически анализ“. Докторантите са отчислени с право на защита, считано от 01.08.2020 г. от закритата катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за следната промяна на темата на Гергана Василева Колева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Съвременни технологии в организацията на обучението и изучаването им в профилираната подготовка по информационни технологии“,
 • на „Електронни образователни ресурси за обучение на деца със специални образователни потребности“.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Милен Пламенов Близнаков, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.12.2020 г., съгласно подадено заявление и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“.      

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие следните предложения от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии: отчета за третата година от подготовката на Тодор Илиев Костадинов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н Снежана Георгиева Христова; да се атестира с оценка оценка Отличен (6.00) Тодор Илиев Костадинов за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Тодор Илиев Костадинов, считано от 01.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ 20: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2020/2021 година:  

Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.

Членове: 1. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.

2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;

Дата на изпита по английски език: 08.01.2021 г. от 8:00 ч. в 10-та аудитория, Ректорат. Обемът от задължителните за прочит и подготовка страници е 50. 

РЕШЕНИЕ 21: Проф. Боян Златанов напомни, че: до 30.11.2019 г. катедрените съвети трябва да гласуват заявки за прием на докторанти за учебната 2020/2021 година; на Факултетния съвет на 16.12.2020 г. (сряда). 

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода: 11.05.2020 – 11.11.2020 година.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода: 01.05.2020 – 31.10.2020 година.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода: април 2020 – ноември 2020 година.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода: 21.05.2020 – 18.11.2020 година.

 

РЕШЕНИЕ 26: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика по специалността на 3.курс БИТ и 3.курс СТД, редовно обучение през учебната 2020/2021 година:

1. Доц. д-р Мариан Иванов Илиев с хорариум 100 часа в упражнения за водене на дисциплината „Вероятности и приложна статистика”, за III к., спец. Информатика, редовно и задочно.

2. Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения за водене на дисциплините „Вероятности и приложна статистика”, за III к. , спец. Информатика, редовно и задочно и „Теория на игрите и икономическо поведени“, за III к., спец. Бизнес математика, редовно обучение.

3. Тодор Атанасов Тодоров (магистър) – с хорариум 60 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимния триместър, задочно обучение.

4. Стефан Костадинов Тафков (магистър) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на избираема дисциплина за Зимния триместър, редовно обучение.

5. Минчо Малинов Симов (магистър) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на избираема дисциплина за Зимния триместър, редовно обучение.

6. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 150 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Зимен триместър, редовно и задочно (двоен хонорар).

 7. Силвия Георгиева Павлова – с хорариум 260 часа за водене на избираеми дисциплини, редовно обучение и провеждане на семестриални изпити;

8.  Доц. д-р Юлиана Пенева Пашкова (от НБУ) – с хорариум 50 часа за изготвяне на рецензия на учебника „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (примери на C#“ (сума в размер на 200 лв.).

9. Ментори, провеждащи практика по специалността на 3.курс БИТ и СТД, редовно, Есенен триместър:

 • Александър Костадинов Пашев – с хорариум 180 часа;
 • Андрей Николов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Антоанета Иванова Стайкова – с хорариум 180 часа;
 • Асен Стоянов Стоянов – с хорариум 180 часа;
 • Борислав Иванов Златков – с хорариум 180 часа;
 • Васил Атанасов Мелев – с хорариум 180 часа;
 • Ганка Ангелова Статева – с хорариум 180 часа;
 • Гълъбина Генкова Кръстева – с хорариум 180 часа;
 • Дария Стоянова Недкова – с хорариум 180 часа;
 • Здравко Славчев Камбуров – с хорариум 180 часа;
 • Иван Владимиров Георгиев – с хорариум 180 часа;
 • Йордан Божидаров Енев – с хорариум 180 часа;
 • Костадин Василев Кирев – с хорариум 180 часа;
 • Милен Захариев Емилов – с хорариум 180 часа;
 • Милена Кръстева Манолова – с хорариум 180 часа;
 • Минка Стоянова Вълева – с хорариум 180 часа;
 • Митко Жиков Митов – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Божидаров Минков – с хорариум 180 часа;
 • Рангел Красимиров Рангелов – с хорариум 180 часа;
 • Станислав Методиев Смиленов – с хорариум 180 часа;
 • Тихомир Емилов Каркадаков – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 27: Проф. Голев информира членовете на ФС за 50-та Юбилейна Пролетна Конференция на СМБ, която ще е в периода 07 – 11 април 2021 г. в гр. Бургас. Домакини са секциите СМБ Бургас и СМБ Плевен. Членският внос е 18 лв., а за докторанти и пенсионери е 9 лв., срокът за плащане при секретар Гергана Колева е до 16.12.2020 година, когато ще е следващия ФС. 

РЕШЕНИЕ 28: Проф. Ангел Голев информира членовете на ФС за плануваното ОС на ФМИ, което не може да се проведе края на ноември, поради създалата се противоепидемична обстановка. Общото събрание на ФМИ най-вероятно ще се проведе в края на март – началото на април 2021 г. Ще се направи отчет на Деканското ръководство, който ще бъде качен в сайта на ФМИ и ще се приеме на ФС, а след това ще се приеме и в оперативен порядък на ОС.

РЕШЕНИЕ 29: Проф. Антон Илиев информира членовете на ФС за взетите решения от бюджетната комисия:  за принос в организацията и провеждането на магистърски програми, курсове, специализации и други допълнителни дейности, водещи до увеличение на собствените приходи на Университета в рамките на бюджета за 2020 година ще се начисли и изплати съобразно отработеното време (без неплатен отпуск и болнични) през месец декември 2020 година еднократно допълнително възнаграждение на непреподавателския състав и научно-преподавателския състав по чл. 48 от ЗВО от Университета в размер на една основна месечна заплата.

РЕШЕНИЕ 30: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Алгоритми и модели за анализ на данни) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 31: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 16.12.2020 г.

 

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис:  

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ