Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2020 ПРОТОКОЛ №2 - 20/21    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ №2 - 20/21

П Р О Т О К О Л   № 2 -  20/21 

   Днес 17.11.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. се проведе онлайн катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, проф. д-р Станимир Стоянов – гост преподавател, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл. ас. д-р Иван Димитров, гл. ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас. д-р Ася Тоскова, ас. Ирина Кръстева,  инф. Йордан Тодоров, ас. д-р Мартин Василев, инф. Борислав Тосков, ас. Пенчо Малинов, инф. Александър Петров, гл. ас. Венета Табакова-Комсалова

Отсъстваха: проф. д-р Иван Ганчев

            Приет бе следният дневен ред:

1. Учебни
2. Разни

По точка 1 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани от КС, следните РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЯ:

I. За осигуряване обучението на студентите в бакалавърските програми, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да утвърди следните избираеми дисциплини:

 1. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Г. Стоицов - за редовно и задочно всички специалности
 2. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Г. Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков, редовно всички специалности
 3. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения,  доц. д-р Г. Стоицов, докт. Тодор Тодоров, задочно всички специалности
 4. Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin, доц. д-р В. Вълканов, докт. Минчо Симов , редовно всички специалности
 5. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL - проф. д-р Минчо Сандалски ,за всички специалности.

II. Във връзка с изпълнението на учебните занятия, свързани с обучението на студентите в бакалавърските програми през учебната 2019/20 год., катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет, следните хонорувани асистенти: 

 • докт. Минчо Симов – 100 часа, за водене на избираема дисциплина за вторитриместър;
 • докт. Тодор Тодоров – 60 часа, за водене на избираема дисциплина за втори триместър;
 • магистър Стефан Тафков – 100 часа, за водене на избираема дисциплина за втори триместър;
 • проф. д-р Минчо Сандалски – 150 часа, за водене на избираема дисциплина за втори триместър;

III.  Съгласно чл. 6 (1) и (2) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет бяха обсъдени и направени заявки за нови докторанти в катедрата. Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да одобри 2 места за редовни докторантури по направление 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика

IV.  Катедреният съвет, съгласно чл. 13 (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, прие единодушно и предлага на Факултетния съвет за участие в комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидат-докторанти в сесия за учебната 2020/2021г. по област на висше образование 1. Педагогически науки , професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели:

 1. Комисия  в състав:

Председател: Доц. д-р Генчо Стоицов 

Членове: 

 •  
  • Проф. д-р Коста Гъров;
  • Проф. д-р Асен Рахнев;
  • Доц. д-р Стефка Анева;

2. Конспект за изпита.

3. Дата за провеждане на изпита по специалността: 07.01.2021г., от 9.00 часа в 231 семинарна зала.

 

По точка 2 от дневния ред:

Бяха обсъдени различни въпроси, свързани с дейността на катедрата, като разясняване на всякакви въпроси, относно изготвяне на индивидуалните планове, организиране провеждането на online часовете в катедрата за втори триместър и други.

Поради изчерпване на дневния ред, КС бе закрит.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Доц. д-р Ася Стоянова - Дойчева/

Подпис на протоколчик :………………………….

/ас. Ирина Кръстева/

17.11.2020 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ