Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №16 / 21.10.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №16 / 21.10.2020

ПРОТОКОЛ № 16 / 21.10.2020

  

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 21. октомври 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ във 2. аула – Нова сградаа на ПУ.

Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев,  проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния  ред на ФС – 21.10.2020 г.

2. Разни. 

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС – 21.10.2020 г.:

1) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.  

 2) Учебни.

 • § прием за уч. 2020/2021 г. за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”и класиране по Държавна поръчка на 14.10.2020 г.; (АГ)
 • § разпределение на групи и подгрупи за учебната 2020/2021 г. (редовно и задочно); (ВВ) 
 • § учебни програми за ПОМ и ПОИИТ; (ВВ)
 • § избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 04.11.2020 г.; (МТ)  

 3) Докторанти. (БЗ)

 • § Прехвърляне на докторанти в друга катедра.;
 • § Отчети, оценки и мнения;
 • § Научни журита – 4.

4)  Отчет на Факултетната комисия по наука. (БЗ)

5) Хонорувани. (АГ)

 • § преподаватели, водещи занятия;
 • § ментори.

6) Разни.

 • § Промяна състава на Факултетните комисии;
 • § Учебници;
 • §  Двоен хонорар за хоноруваните преподаватели по английски език;
 • §  Материалите за ФС да се представят в Деканата на хартиен носител един ден преди съвета;
 • § ОС на ФМИ - края на ноември 2020, Спортна зала;
 • § Студентска научна сесия;
 • § Семинар на ФМИ; ?
  • § 50-та Юбилейна  Пролетна конференция на СМБ – от 7. До 11.04.2021 в гр. Бургас; (БЗ)
  • § Благодарност на акредитационната комисия;(АГ)

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: материалите за ФС да се представят в Деканата на хартиен носител един ден преди съвета.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното  предложение от доц. Вълканов: след ликвидационната сесия да се заплащат изпитите (предложиние от ФКУД).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 04.11.2020 г. (вторник)  ръководителите на катедри  да представят в Деканата или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2020/2021 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: да се приемат само тези избираеми, които са предложени от ръководителите на катедри.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютъри технологии“: да се прехвърлят докторантите Тодор Илиев Костадинов и Антония Деанова Добрева, с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова в катедра „Компютърни технологии“, поради закриване на катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: да се направи забележка на ас. Юри Хоптериев за неспазване нарежданията на ръководител катедра и на етичните норми.

РЕШЕНИЕ 8: Проф. Златанов обяви, че студентската научна сесия ще бъде в края на март – началото на април 2021 г., тъй като няма вече европейски стипендии.

РЕШЕНИЕ 9: Проф. Голев информира членовете на ФС за предстоящи събития:

 • ОС на ФМИ ще бъде края на ноември в спортната зала;
 • 50-та Юбилейна  Пролетна конференция на СМБ ще е от 7. до 11.04.2021 в гр. Бургас;
 • ·   Следващ ФС – на 25.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 21.10.2020 г. (сряда) от 13:00 ч. във 2. аула.

 

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ /п/

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева  /п/

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ