Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2020 Протокол № 06 / 21.10.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 06 / 21.10.2020

ПРОТОКОЛ № 06 /21.10.2020 г.

 Днес, 21.10.2020 г. (сряда), от 10.00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова, гл. ас. д-р Атанас Илчев, гл. ас. д-р Атанас Иванов.

С право на съвещателен глас участват гост-преподавателите: проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Отсъстват: няма

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Кадрови.
  4. Разни.

Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

 

 По точка 1.

 1.1. Катедра „Математически анализ“ утвърди избираемите дисциплини за редовно и задочно обучение през Б триместър на учебната 2020/2021 година:

 

Избираема дисциплина

 

Преподавател

Форма на обучение

 

Специалности

Линейни оператори във функционални пространства

доц. д-р Атанаска Георгиева

редовна

Всички курсове и специалности

Въведение в математическите методи за вземане на решение

доц. д-р Георги  Костадинов

редовна и задочна

Всички курсове и специалности

Компютърна математика и софтуер

Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиев, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов

редовна и задочна

Всички курсове и специалности

Метрични пространства

проф. д-р Боян Златанов

редовна и задочна

Всички курсове и специалности

 Представена е и анотация за новата избираема дисциплинаКомпютърна математика и софтуер “.

 

Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложените избираеми дисциплини и представената анотация бяха приети единодушно.

 

 По точка 2.

2.1. КС предлага на ФС да утвърди за 2021/2022 учебна година:

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева;

- 1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ с научен ръководител проф. д-р Боян Георгиев Златанов;

- 1 задочна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ с научен ръководител проф. д-р Боян Георгиев Златанов;

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения с научен ръководител проф. д-р Андрей Иванов Захариев и доц. д-р Христо Кискинов;

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката с научни ръководители доц. д-р Христина Николова Кулина и проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложението бе прието единодушно. 

 2.2. Във връзка със съставянето на комисия за конкурсен изпит по специалността на кан­дидатите за редовни докторанти към катедра „Математически анализ“ по докторантски програми Математически анализ, Диференциални уравнения и Математическо моделиране и приложение на математиката, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика и съгласно чл. 13 (1)-(2) от ПРАСПУ, Катедреният съвет единодушно избра и предлага за утвърждаване от ФС на следните комисии за изпит на докторанти:


А/ По Математически анализ
1. Председател- проф. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - доц. д-р Христо Кискинов;
3. Член - доц. д-р Атанаска Георгиева.

Б/ По Диференциални уравнения
1. Председател- проф. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - доц. д-р Атанаска Георгиева;
3. Член - доц. д-р Христо Кискинов.  

 

В/ По Математическо моделиране и приложение на математиката
1. Председател- проф. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член –доц. д-р Христина Кулина;
3. Член - доц. д-р Христо Кискинов.  


За състава на комисията за допускане съгласно чл. 13 (1)-(2) от ПРАСПУ КС предлага да се включат:

  • Проф. д-р Боян Златанов - зам.-декан на ФМИ;
  • Доц. д-р Христо Кискинов - ръководител катедра „Математически анализ“;
  • Доц. д-р Христина Кулина - ръководител по докторантска програма.

Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложението бе прието единодушно.

 

 

2.3. КС единодушно прие конспектите за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторантски програми Математически анализ, Диференциални уравнения и Математическо моделиране и приложение на математиката, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

 

Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Конспектите бяха  приети единодушно.

 

 По точка 3.

3.1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 66 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)  към катедра „Математически анализ“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник с потенциален кандидат гл. ас. д-р Петър Копанов. На спечелилия конкурса е осигурен пълен годишен норматив, включващ не по-малко от 120 часа лекции по спецификата на професионалното направление.


Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложението бе прието единодушно.

 

 3.2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 66 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Математически анализ“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник с потенциален кандидат гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов. На спечелилия конкурса е осигурен пълен годишен норматив, включващ не по-малко от 120 часа лекции по спецификата на професионалното направление.

 

Гласували „за“ - 10, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложението бе прието единодушно.

 

 По точка 4.

КС предлага за утвърждаване от ФС на ФМИ следните хонорувани преподаватели:

  • Стефани Апостолова Панайотова (трета година редовен докторант) – 120 часа упражнения по дисциплината „Компютърни числени методи”, специалност Информатика, ІV курс, редовно.

 

21.10.2020г.
гр. Пловдив

 

Подпис:………………………………

доц. д-р Христо Кискинов

Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

 

 Подпис:……………………………

гл. ас. д-р Милена Петкова

Секретар на катедра „Математически анализ”

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ