Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2020 ПРОТОКОЛ №1 - 20/21    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ №1 - 20/21

П Р О Т О К О Л   № 1 -  20/21 

   Днес 19.10.2020 г. (понеделник) от 10.00 ч. се проведе онлайн катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, проф. д-р Иван Ганчев, проф. д-р Станимир Стоянов – гост преподавател, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл. ас. д-р Иван Димитров, гл. ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас. д-р Ася Тоскова, ас. Ирина Кръстева,  инф. Йордан Тодоров, ас. д-р Мартин Василев

Отсъстваха: инф. Борислав Тосков, ас. Пенчо Малинов, инф. Александър Петров

            Приет бе следният дневен ред:

  1. Комисия, конспект и дата за изпит по специалността за конкурс за докторанти;
  2. Разни.

 

По точка 1 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани от КС, следните РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЯ:

Катедреният съвет, съгласно чл. 13 (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, прие единодушно и предлага на Факултетния съвет за участие в комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидат-докторанти в сесия за учебната 2020/2021г. по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели:

1. Комисия  в състав:

Председател: Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Членове:

  • Проф. д-р Иван Ганчев;
  • Доц. д-р Владимир Вълканов;

2. Конспект за изпита.

3. Дата за провеждане на изпита по специалността: 05.01.2021г.

 

По точка 2 от дневния ред:

Катедреният съвет обсъди различни въпроси, свързани с дейността на катедрата.

 

Поради изчерпване на дневния ред, КС бе закрит.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Доц. д-р Ася Стоянова - Дойчева/

Подпис на протоколчик :………………………….

/ас. Ирина Кръстева/

19.10.2020 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ