Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 15 / 08.09.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15 / 08.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 15 / 08.09.2020 г.
Днес, 08.09.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет - доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Иванов, ас. Хоптериев. докторант Лиляна Русенова и гост – проф. Георги Тотков.
Отсъстващи: няма.
Дневен ред:

 • Предварително обсъждане на дисертацията на Лиляна Русенова.
 • Докторанти.
 • Учебни часове за 2020/2021 г.
 • Разни.

Решения:

 • По т. 1, КС прие, че представеният от докторант Лиляна Иванова Русенова дисертационен труд на тема „Модел и система за е-обучение на работното място“ не е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 • По т. 1, КС даде указания на докторант Лиляна Иванова Русенова да преработи дисертационния си труд на тема „ Модел и система за е-обучение на работното място“ и утвърди втори тримесечен срок за доработване на дисертацията, в съответствие с чл. 35 ал. 2 от Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ (в сила за всички докторанти, зачислени до 04.05.2018).

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 • По т. 2, КС, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от Правилника за РАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Райна Емилова Бонева, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по здравословни причини, считано от 30.06.2020 г. 

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 • По т. 3, КС предлага на ФС да избере за хонорувани преподаватели за учебната 2020/2021 година:
 •  
  • Венелин Трифонов Атанасов – с хорариум 110 часа за водене на упражнения по „Въведение в компютърните науки“;
  • Мария Тодорова Христозова-Дочева - с хорариум 40 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии“;
  • Петър Маринов Диков - с хорариум 110 часа за водене на упражнения по „Програмиране“;
  • Тодор Минков Рачовски - с хорариум 50 часа за водене на упражнения по „Мобилни приложения“;
  • Емил Иванов Тоцев - с хорариум 30 часа за водене на упражнения по „Въведение в компютърните науки“;

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 • По т. 3, КС предлага на ФС като хоноруван преподавател във ФМИ през 2020/2021 учебна година да бъде утвърден проф. дмн Георги Атанасов Тотков (двоен хонорар) – с хорариум 300 часа за водене на докторанти

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 • По т. 4, КС избира за материално отговорно лице на катедрата гл. ас. Георги Пашев, считано от 1.09.2020 г. 

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 • По т. 4, КС предлага на ФС да утвърди следните рецензенти за учебник “Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на C#)”, с автори Е. Сомова, Р. Донева и С. Гафтанджиева: доц. д-р Юлиана Пашкова (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки, външен), проф. д-р Боян Златанов (ПН 4.5 Математика) и доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина (ПН 1.3 Педагогика на обучението по…).

Гласували 5, За: 5, Против: 0, Въздържали се: 0

08.09.2020 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ