Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове две години Обучение по информатика и информационни технологии в училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

  • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър",  "магистър" и "специалист" от 2002 г., а от началото на учебната 2004/05 е в съответствиеи с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на  кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет  е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
  • Учебният план е съобразен с мисията, целите и задачите на Пловдивския университет, актуализирани с решение на АС (Протокол № 9, 19.12.2011 г.).
  • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен). 
  • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рамките на 10 седмици, а за задочната форма на обучение - в рамките на 3 седмици.
  • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността.  Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област  по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания  в различни области като: математиката, икономиката, правото, бизнеса, психологията,  философията, езиковото обучение и други.
  • Ако студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и  дисциплини, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга  специалност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се  е прехвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
  • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 
  • Оценяването по дадена дисциплина се извършва на изпитните сесии след всеки триместър  или с текуща оценка по време на триместъра.
  • 1 ECTS кредит отговаря на около 22½ астрономически часа студентска натовареност (= 30 учебни часа студентска натовареност: аудиторна + извънаудиторна).
Сравнение на традиционните и ECTS оценки

 

Традиционна оценка

ECTS оценка

цифрова

словесна

буквена

словесна

6

ОТЛИЧЕН

A

EXCELLENT

5

МНОГО ДОБЪР

B

VERY GOOD

4

ДОБЪР

C

GOOD

3

СРЕДЕН

D

SATISFACTORY

3

СРЕДЕН

E

SUFFICIENT

2,5

СЛАБ

FX

FAIL

2

СЛАБ

F

FAIL

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 530 200 20 210 23 120 12 1270 1800 60        
Есенен триместър 175 70 7 45 5 60 6 425 600 20        
Програмиране 50 20 2 0 0 30 3 130 180 6 И 1 Е 1
Информационни технологии 50 20 2 0 0 30 3 130 180 6 И 1 Е 1
Психология 45 30 3 15 2 0 0 105 150 5 И 1 Е 1
Хоспетиране 30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 175 80 8 65 7 30 3 425 600 20        
Компютърни архитектури 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 З 2
Училищен курс по информатика 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 1 З 2
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Текуща педагогическа практика 45 0 0 45 5 0 0 135 180 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 180 50 5 100 11 30 3 420 600 20        
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 60 40 4 0 0 20 2 120 180 6 ТО 1 П 3
Аудио-визуални информационни технологии в обучението 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 И 1 П 3
Преддипломна педагогическа практика 75 0 0 75 8 0 0 165 240 8 ТО 1 П 3
Интегриращ практикум по информатика 25 0 0 25 3 0 0 65 90 3 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 500 280 28 60 6 220 22 1300 1800 60        
Есенен триместър 180 110 11 30 3 70 7 330 510 17        
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 Е 4
Операционни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 Е 4
Училищен курс по информационни технологии 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 170 80 8 0 0 90 9 280 450 15        
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 З 5
Компютърни мрежи и комуникации 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 И 2 З 5
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 З 5
Пролетен триместър 150 90 9 30 3 60 6 690 840 28        
Събитийно програмиране 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 П 6
Информационни технологии в образованието 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 30 3 0 0
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 1030 480 48 270 29 340 34 2570 3600 120        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ