Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №14 / 23.09.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №14 / 23.09.2020

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 23.09.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

     Днес, 23. септември 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ във 2. аула – Нова сградаа на ПУ.
     Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев,  проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Марта Теофилова и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
      Отсъстват: доц. д-р Николай Павлов.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния  ред на ФС – 23.09.2020 г.
2. Разни. 

 
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС – 23.09.2020 г.:

1)   Учебни.
      - Провеждане на учебни занятия, редовно обучение;
     - Такса за магистърски програми с 50% инвалидност.

2)   Докторанти.

 • Отчети, оценки, отчисляване;
 • Смяна на тема;
 • Прекъсване на докторантура;
 • Избор на нов научен ръководител;
 • Конкурси за прием на докторанти за 2020/2021 г.

3)   Структурни промени във ФМИ.

4)   Хонорувани.

 •  Преподаватели, провеждащи занятия през Есенния триместър;
 •   Ментори.

5)   Разни.

 • Юбилейна Международна научна конференция  CREM ,2020;
 • Предложение за назначаване на асистенти към ФМИ;
 • ОС на ПУ – края на ноември 2020 (списъци); ОС на ФМИ – Спортна зала, преди ОС на ПУ;
 • Акредитация по 1.3. Педагогика на обучението по ... – на 29 и 30 септември; оценки от акредитациите по 4.6. и 4.5.;
 • Избор на рецензенти за учебник;
 • Абонамент за 2021 г. – предложения до 12.10.2020 г. в Деканата.

6)   Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

 РЕШЕНИЕ 2: Проф. Голев информира членовете на ДС за следните предстоящи събития:

 • в периода 16-18 октомври 2020 г., ще се проведе Юбилейна международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“ в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово, България. Конференцията е посветена на 70-годишнината на проф. Сава Гроздев и e под патронажа на Министерството на образованието и науката. Главен организатор е Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
 • предстои организирането на ОС на ФМИ към края на месец ноември в Спортната зала на ПУ;
 • в периода 29-30 септември 2020 г. е посещението на експертната група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 21.10.2020 г. (сряда) от 13:00 ч. във 2. аула.

 

Вярно с оригинала: /Надя Милева/

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

 

23.09.2020 г.
гр. Пловдив

   

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ