Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове две години Софтуерни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Доц. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет №    /     .07.2011

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност
на обучението:
2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет №      /     .07.2011

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

  • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“,  „магистър“ и „специалист“ от 2002 г. и е в съответствие с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на  кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет е от Факултетния съвет на ФМИ и е утвърден от Академичния съвет на ПУ.
  • Учебният план е съобразен с мисията, целите и задачите на Пловдивския университет, актуализирани с решение на АС (Протокол № 9, 19.12.2011 г.).
  • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен – А, Зимен – Б и Пролетен – В). 
  • Аудиторната заетост през всеки триместър е в рамките на 10 седмици.
  • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността.  Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания  в различни области като: математика, икономика, право, бизнес, психология,  философия, езиково обучение и други.
  • Когато един студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата му. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и  дисциплини, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга  специалност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се  е прехвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
  • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 
  • Оценяването по дадена дисциплина се извършва на изпитните сесии след всеки триместър  или с текуща оценка по време на триместъра.
  • 1 ECTS кредит отговаря на около 19 астрономически часа студентска натовареност (= 25 учебни часа студентска натовареност: аудиторна + извънаудиторна).
Сравнение на традиционните и ECTS оценки

Традиционна оценка

ECTS оценка

цифрова

словесна

буквена

словесна

6

ОТЛИЧЕН

A

EXCELLENT

5

МНОГО ДОБЪР

B

VERY GOOD

4

ДОБЪР

C

GOOD

3

СРЕДЕН

D

SATISFACTORY

3

СРЕДЕН

E

SUFFICIENT

2,5

СЛАБ

FX

FAIL

2

СЛАБ

F

FAIL

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

 ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 114   14   172   1200 1500 60        
Есенен триместър 112 44 4 0 0 68 7 388 500 20            
Компютърни архитектури 28 16 2 0 0 12 1 122 150 6 И 1 Е 1
Структури от данни и програмиране 42 14 1 0 0 28 3 133 175 7 И 1 Е 1
Обектно-ориентирано програмиране 42 14 1 0 0 28 3 133 175 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 98 28 2 14 1 56 6 402 500 20            
Бази от данни 42 14 1 0 0 28 3 133 175 7 И 1 З 2
Дискретна математика 28 14 1 14 1 0 0 147 175 7 И 1 З 2
Практикум по Java 28 0 0 0 0 28 3 122 150 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 42 3 0 0 48 6 410 500 20            
Изкуствен интелект 30 14 1 0 0 16 2 145 175 7 И 1 П 3
Софтуерни технологии 30 14 1 0 0 16 2 145 175 7 И 1 П 3
Компютърни мрежи и комуникации 30 14 1 0 0 16 2 120 150 6 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 150   30   120   1200 1500 60        
Есенен триместър 150 60 6 0 0 90 9 350 500 20            
Езици и среди за програмиране
в Интернет
40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 2 Е 1
Интегриране на бази от данни
в уеб среда
40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 2 Е 1
Програмиране с еталони и рамки 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 2 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 95 125 6 ТО 2 Е 1
Зимен триместър 120 60 6 30 3 30 3 380 500 20            
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 95 125 5 И 2 З 2
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 95 125 5 И 2 З 2
Практически проект 60 0 0 30 3 30 3 190 250 10 ТО 2 З 2
Пролетен триместър 120 60 6 60 6 30 3 660 750 27            
Избираема дисциплина №3 30 30 3 0 0 0 0 95 125 5 И 2 П 3
Разработване и защита
на дипломна работа или
подготовка и полагане
на държавен изпит
0 0 0 0 0 0 0 375 375 15 И 2 П 3
ОБЩО 600 264   44   292   2400 3000 120            
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ