Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 14 / 13.07.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 13.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 14 / 13.07.2020 г.


Днес, 13.07.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет - доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Иванов, докторантите - Георги Палешников, Димитър Гишин, Желязко Терзийски, Боряна Боева, Костадин Неврокоплиев, Милен Близнаков, Мария Жекова и гост – проф. Георги Тотков.

Отсъстващи: доц. Касъклиев и ас. Хоптериев.

Дневен ред:

 • Докторанти.
 • Избор на научно жури.
 • Разни.

Решения:

1. По т. 1, КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Георги Христов Палешников, съгласно мнението на научните ръководители.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 1, КС прие докторантът Георги Христов Палешников да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 1, КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на задочния докторант към катедрата Димитър Костадинов Гишин, съгласно мнението на научните ръководители.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т. 1, КС прие докторантът Димитър Костадинов Гишин да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за втората година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

5. По т. 1, КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Желязко Петров Терзийски, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т. 1, КС прие докторантът Желязко Петров Терзийски да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

7. По т. 1, КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Костадин Пламенов Неврокоплиев, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

8. По т. 1, КС прие докторантът Костадин Пламенов Неврокоплиев да бъде атестиран с оценка Отличен 6 за първата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

9. По т. 1, КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Боряна Петкова Боева, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

10. По т. 1, КС прие докторантът Боряна Петкова Боева да бъде атестирана с оценка Много добър 5 за първата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

11. По т. 1, КС реши да не взема решение по казуса за добавяне на втори научен ръководител на докторантите на проф. Георги Тотков, поради установени несъответствия в националната и университетската нормативна уредба, а именно: чл. 46. (4) от Закон за висшето образование; чл. 9. (3) и чл. 15. (4) от Правилник към Закона за развитие на АС;  чл. 20. (4) и чл. 21. (1) и (3) от Правилник за развитие на АС на ПУ; и чл. 13. от Етичен кодекс – на ПУ.
Гласували 7, За: 5, Против: 0, Въздържали се: 2

12. По т. 2, във връзка с провеждане на конкурс за доцент, обявен в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г. г., по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, КС предлага на ФС да утвърди следния състав на научното жури:

 • Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФТФ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Проф. д-р Радослав Даков Йошинов – от ИМИ при БАН; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – от ФМИ при ШУ "Епископ Константин Преславски"; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Доц. д.м.н. Славчо Владимиров Щраков – от Природо-математически факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски"; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика).
 • (резервен член) Доц. д-р Галина Мирчева Илиева – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 • (резервен член) Доц. д-р Веселинка Иванова Недева – от Факултет "Техника и технологии" при  Тракийски Университет - Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

13. По т. 3, КС предлага на ФС като хоноруван преподавател във ФМИ през 2020/21 учебна година да бъде утвърден проф. дмн Георги Атанасов Тотков (двоен хонорар) – с хорариум 600 часа за водене на докторанти и дисциплините „Компютърна лингвистика“, „Въведение в компютърните науки“, „Управление на проекти“ и „Информационни технологии“.
Гласували 7, За: 5, Против: 0, Въздържали се: 2

14. По т. 3, КС взе решение да възложи на доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколев и доц. Енков, в срок до края на м. август да изготвят конспект за конкурсен изпит за докторанти за учебната 2020/2021 г.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

14.07.2020 г.                                                  

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ