Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №9 / 13.05.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №9 / 13.05.2020

ПРОТОКОЛ № 9 / 13.05.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 13. май 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. в Заседателна зала – Нова сграда се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов (конферентна връзка), доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

         ДНЕВЕН РЕД:

  1. Уточняване дневния ред на ФС на ФМИ.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следния дневен ред на ФС на 13.05.2020 г. (сряда) от 12:00 ч. :

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Акредитация.
  4. Отчети на факултетни комисии.
  5. Отчет и годишен план за научноизследователска дейност на ФМИ.
  6. Конкурси за академични длъжности.
  7. Хонорувани.
  8. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС одобри изпратените от ръководители на катери следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2020/2021 година (24 за редовно; 18 за задочно обучение) и реши да се удължи срока за приемане на такива до 12 ч. на 20.05.2020 г. като се изиска от ръководителите на информатичните катедри да изпратят по още две избираеми.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на ФМИ на следните допълнителни избираеми дисциплини от тип „А“ за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян за учебната 2020/2021 година: „Проектно базирано обучение по математика и информационни технологии“ и „Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове“, с лектор доц. д-р Ивайло Старибратов.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие за семестриалните изпити: всеки преподавател да реши по какъв начин и как да проведе изпита – тест, курсова работа, проект и др.; да се направи график за изпитната сесия; за задочно обучение – една дата + ликвидационна през септември.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: Държавните изпити да са присъствени и да се проведат след 13.07.2020 г.

ЕШЕНИЕ 6: ДС прие: да се приемат на ФС докладите-самооценка за НАОА по професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да бъде присъствено на 20.05.2020 г. (сряда) от 12:00 ч. във 2. аула – Нова сгреда.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ  /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ