Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №10 / 20.05.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №10 / 20.05.2020

ПРОТОКОЛ №10/ 20.05.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 20. май 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ във 2. аула – Нова сградаа на ПУ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев,  проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Марта Теофилова и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Николай Павлов.
 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния  ред на ФС за 20.05.2020 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
  • Актуализирани учебни програми;
  • Семестриални такси за платени форми на обучение;
  • Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на уч. 2020/2021 г.;
  • Правила за дистационно провеждане на семестриални, държавни и кандидатстудентски изпити.
 2. Докторанти.
  • Приемане на годишни отчети, оценки и отчисляване;
  • Конкурси за допълнителен  прием на докторанти за незаетите места за учебната 2019/2020 година;
  • Освобождаване на научен ръководител от научно ръководство на докторант; – проф. А.Захариев;
  • Прекъсване на докторантура; – Константин Русев
 3. Акредитация.
 4. Отчети на факултетни комисии.
 5. Отчет и годишен план за научноизследователска дейност на ФМИ.
 6. Конкурси за академични длъжности.
 7. Хонорувани.
  • Преподаватели и ментори;
  • Филиал на ПУ, гр. Смолян.
 8. Разни.
  • Непрекратяване на трудови договори – за проф. К. Гъров;
  • Приемно време след прекратяване на извънредното положение; - отлага се
  • Гост-преподаватели;
  • Учебници и учебни помагала;
  • Краен срок за отчитане на индивидуални планове.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване на изпратените от ръководители катедри избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2020/2021 година (35 за редовно; 21 за задочно обучение и 1 факултативна).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение за ръководители на магистърските програми: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Вълканов (на мястото на проф. д-р Станимир Стоянов) и проф. д-р Коста Гъров.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следните правилаза дистационно провеждане на семестриални, държавни и кандидатстудентски изпити: за кандидатстудентските изпити ще се реши от Ръководството на ПУ; за семестриалните изпити във ФМИ – ще се провеждат по график, като се препоръчва преподавателите да подадат неудобните за тях дати и ще се спазят правилата, които се определят от АС на 01.06.2020 г.; за държавните изпити ще се проведат на 14., 15., 16., 17. и 18. юли 2020 г, ще се увеличи съставът на комисиите, тъй като студентите ще се разпределят в повече зали. Промоция тази година няма да има, дипломите ще се раздават по график от отдел „Учебен“.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните предложения: да се обявят 4 (четири) конкурса за академичната длъжност „Доцент“, като 3 (три) да са по направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 1 (един) по направление 4.5. Математика; 2 (два) конкурса за академичната длъжност „Главен асистент“; при обявяването на конкурсите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ приоритетното подреждане да е следното:

 1. По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Алгоритми и модели за анализ на данни) към катедра „Компютърни технологии“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова.
 2. По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика - Софтуерни технологии) на ½ щат към катедра „Компютърни системи“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев.
 3. По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: ДТВ да се разпредели по равно: 50% – юни месец; 50% – през Есента. 

РЕШЕНИЕ 7:ДС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2019/2020 година е 20.07.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 24.06.2020 г. (сряда) от 12:00 ч. във 2. аула.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ