Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2020 ПРОТОКОЛ №8 - 19/20    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ №8 - 19/20

П Р О Т О К О Л   № 8 -  19/20 

   Днес 08.07.2020г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе online катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р  Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев,  гл. ас. д-р Георги Чолаков, инф. Йордан Тодоров, ас. Ирина Кръстева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Пенчо Малинов, гл. ас. д-р Ася Тоскова, гл. ас. д-р Иван Димитров

Отсъстваха: проф. д-р Иван Ганчев, инф. Александър Петров, инф. Борислав Тосков,

Дневен ред:

  1.     Гласуване на предложение за научно жури за заемане на академична длъжност.

2.    Разни.

 

По точка 1 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани от КС, следните РЕШЕНИЯ:

Решения:

I. Във връзка с провеждане на конкурс за доцент, обявен в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), КС гласува единодушно и предлага на ФС, следния състав на научното жури:

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Иван Петков Попчев - ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 4.  Проф. Боян Паскалев Бончев – ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 5. Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 6. Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 7. Проф. д-р Мария Петкова Христова - ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Резервни членове:

 

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 2. Доц. д-р Ирина Александровна Радева - ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

II. Във връзка с провеждане на конкурс за главен асистент, обявен в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика),  КС гласува единодушно и предлага на ФС, следния състав на научното жури:

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов  - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3.  Проф. д-р Иван Петков Попчев - ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 4. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 5. Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

По точка 2 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани от КС, следните РЕШЕНИЯ:

Решения: 

 1.    Във връзка с изпълнението на учебните занятия, свързани с обучението на студентите в бакалавърските програми през учебната 2019/20 год., катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет, следните хонорувани асистенти:  
 •  
  •  Мартин Георгиев Василев (докторант) – 160 часа

2.  Катедреният съвет обсъди различни въпроси, свързани с дейността на катедрата. Бяха обсъдени       часовете и натовареността на членовете в катедрата в бакалавърските и магистърските  програми.

Поради изчерпване на дневния ред, КС бе закрит.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/ доц. д-р А. Стоянова-Дойчева /

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/ас. Ирина Кръстева/

 

08.07.2020 г.           

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ